User Tools

Site Tools


project:nos:petice

Petice

  • Zákon stanoví, že petice musí obsahovat:
   1. požadavek (žádost, návrh, stížnost – „text petice“)
   2. petiční archy, do kterých se občané podepisují
   3. informace o tom, kdo petici sestavil:
    1. petiční výbor - jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat
    2. jednotlivec - jméno, příjmení a bydliště
    3. nevládní organizace - název, sídlo, IČO a jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat za organizaci
  • Elektronická petice postrádá základní náležitost – podpis (tím je myšlen vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis). Nelze ji proto považovat za petici podle petičního zákona. Státní orgán tak není povinen na petici v zákonné lhůtě odpovědět.
  • Řešením by mohlo být například, kdyby elektronickou petici petiční výbor následně vytiskl a připojil k ní alespoň pár fyzických podpisů (resp. alespoň některé podpisy by byly „zaručenými elektronickými podpisy“). V takovém případě by úřadu vznikla povinnost na petici odpovědět. Za petici by tak podle zákona byl považován pouze text petice a skutečné fyzické (nebo zaručené elektronické) podpisy. Zákon o právu petičním totiž nestanoví, kolik minimálně podpisů musí petice obsahovat.
project/nos/petice.txt · Last modified: 2023/07/11 19:47 by lexik