Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:molbio [2015/06/07 19:00]
ruza
event:molbio [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
  
 +====== Základy molekulární biologie ======
 +
 +{{template>​infobox|
 +image=http://​jenda.hrach.eu/​brm/​molbio/​leaflet.png|
 +name=Základy molekulární biologie|
 +organizer=Jenda|
 +interested=[[user:​Chido]]|
 +datetime=8.4.2011 18:00|
 +place=brmlab}}
 +
 +Příchozí se pokusím seznámit se základy molekulární a buněčné biologie. Nejdřív v rychlosti zopakujeme buněčnou teorii a pak se budeme věnovat proteosyntéze a všemu, co s ní souvisí (struktuře DNA, genetickému kódu, replikaci atd.). Další část bude věnována dnes tak módním biotechnologiím - dozvíte se, jak se sekvenuje DNA, co to vlastně jsou geneticky modifikované organizmy a jaké jsou možnosti aplikace poznatků genetiky při léčbě různých chorob. Na konci se doufám rozproudí ontopic i offtopic diskuze, ze které třeba vzejdou náměty na další přednášku.
 +
 +Přednáší Jenda pod dozorem Chido, která mě zarazí, kdybych začal říkat nějaké moc velké nesmysly :).
 +
 +Osnova (ještě se může trochu měnit):
 +
 +  * brmlab, aneb kam jste se to vlastně dostali
 +  * buňka, buněčná teorie, jedno/​mnohobuněčné organizmy, diferenciace buněk
 +    * → obrázek
 +    * CPM, jaderná membrána (karyolema)
 +    * organely - mitochondrie,​ cytoskelet, ribozomy, EPR, chloroplasty,​ vakuoly
 +    * JÁDRO - bez pravého jádra (prokarya), eukarya, buňky s více jádry
 +    * bílkoviny, aminokyseliny,​ enzymy (→obrázek) jako biokatalyzátory
 +      * → proteosyntéza
 +  * jádro
 +    * chromozomy - kruhové (prokarya), eukarya - stavba; centromera, chromatida
 +    * chromatin, histony
 +    * DNA
 +  * DNA
 +    * struktura ​
 +      * ribóza
 +      * PO_4^3-, objev AsO_4^3- (http://​www.osel.cz/​index.php?​clanek=5416)
 +      * nalepené báze (třičko, obrázek)
 +      * jednotka = nukleotid
 +      * de/​renaturace DNA
 +    * báze, komplementarita
 +    * genetický kód, triplet~kodon
 +    * RNA, mRNA (→obrázek transkripce)
 +    * genová exprese, proteosyntéza - ribozomy, centrální dogma molekulové genetiky
 +      * DNA → RNA → protein
 +  * buněčný cyklus, replikace
 +  * poškození DNA
 +    * mutageny, teratogeny (thalidomid),​ inozující záření
 +    * chromozomové aberace
 +    * záměna nukleotidu - bodové mutace
 +    * inzerce/​delece,​ frameshift, předčasný stop kodon, význam více stopkodonů a degenerace kódu
 +    * význam mutací v evoluci
 +  * nic není tak jednoduché,​ jak vypadá
 +    * methylace DNA
 +    * introny (nekódující úseky), mRNA splicing u eukaryí
 +  * černá magie
 +    * plazmidy
 +    * indukované náhodné mutace (1930~1990)
 +    * GM ve službách člověku i proti němu
 +      * lidský inzulin a proteosyntéza obecně
 +      * GMO princip
 +        * kytky
 +          * vitamíny (Golden rice)
 +          * odolnosti
 +            * produkce vlastních toxinů
 +            * rezistence k totálním herbicidům
 +        * pokusná zvířata
 +          * výzkum, octomilky, fluorescence,​ indukce vad
 +        * in-the-wild
 +          * sterilizace komárů
 +      * a obavy
 +        * z neznámého (anebo kdo ví, vo co go → tahle přednáška :)
 +          * irracionální
 +            * rajče + ryba = žábry, biohovězí ?= bučení - „slabší vazba“
 +              * nukleázy ve střevech
 +            * alergeny
 +        * proti konkrétním implementacím - superplevel
 +        * geoingeneering - a co šlechtitelství (pšenice, kukuřice)?
 +      * GM ve službách člověku *i proti němu*
 +        * biologické zbraně
 +  * fun with DNA
 +    * termíny: ATP, palindrom, restrikční endonukleáza,​ elektroforéza
 +    * extrakce DNA (→obrázek homemade extrakce)
 +    * čtení~sekvenování
 +      * prťavé → nepřímé metody
 +      * „klasické“ - elektroforéza
 +        * růst různě velkých částí
 +          * omezení: Maxam-Gilbert,​ Sanger
 +        * část imezená restrikčními endonukleázami
 +          * (víc → opět lze elf odseparovat) ~1 kb
 +        * no a pak elf. a analýza - fluorescenčně,​ radioaktivní poznačení
 +      * „výstřelky“
 +        * pyrosequencing
 +        * tahání vlákna mezi pikoelektrodami
 +      * člověk ~3 Gb → masivní paralelizmus,​ překryv
 +        * bioinformatika
 +        * stáhněte si skutečný virus (bakteriofág),​ tučňáci - jen 5,4 kb! :-P
 +          * http://​www.promega.com/​vectors/​phix174.txt
 +  * ke vzniku rakoviny
 +    * telomeráza,​ mutageneze
 +    * aktuálně: jódová profylaxe, LNT model
 +    * LNT (bez/​prahové působení)
 +  * viry a retroviry
 +    * reverzní transkriptáza,​ riziko rakoviny
 +  * genové terapie
 +    * mRNA interference
 +    * dodání programu pro syntézu produktu
 +      * bublinové děti
 +      * vektor retrovirus, rizika viz výše
 +  * zbyl čas?
 +    * priony, CJD/BSE
 +    * současná léčba rakoviny
 +    * jak funguje disulfuram
 +    * diskuze ontopic i offtopic (brmlabí projekty, IT, elektronika,​ chemie, fyzika…)
 +  UAA/​UAG/​UGA/​EOF/​BRM
 +
 +recordings: http://​nat.brmlab.cz/​talks/​molbio.mkv http://​nat.brmlab.cz/​talks/​molbio2.mkv
 +{{tag>​video}}
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki