Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:cppacad [2013/12/03 02:21]
eremiell Doodle: pick your time!
event:cppacad [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{template>​infobox|
 +name=C++ Academy|
 +image=c_plus_plus.svg|
 +organizer=[[user:​eremiell]]|
 +datetime=TBA|
 +place=brmlab|
 +stream=[[stream]] }}
  
 +======= C++ Academy =======
 +
 +Cca 10 týdnů s jazykem C++ od úplných začátků s možností navázat pokročilejšími tématy.
 +
 +Předchozí znalost programovacích jazyků není nutná, ovšem neuškodí.
 +
 +Vždy cca 30-90m talk (podle náročnosti probíraných témat) následovaný workshopem. Trvání workshopu dle potřeb a možností všech zúčastněných. (Dle zkušenosti dobré aspoň 90-120m.)
 +
 +**Přibližné pokrytí témat (může se změnit dle vývoje za běhu):**
 +| Week 1 | intro, historie, datatypes, podmínky, cykly |
 +| Week 2 | struktura kódu, header files, i/o streams, pole, viditelnost,​ přetěžování |
 +| Week 3 | header files (again), preprocessor directives, pointery, alokace paměti |
 +| Week 4 | strings, containers, structs |
 +| Week 5 | jednoduché objekty, self-testing code, Makefiles |
 +| Week 6 | enkapsulace,​ dědičnost,​ operátory, friendship |
 +| Week 7-10 | TBA |
 +
 +Týdny 7-10 předběžně dle dohody buď spíš praktické workshopy na utužení znalostí nebo pokračování talků směrem předávání objektů, pokročilé kontejnery, iterátory, templates, ...
 +
 +Talky mohou být česky či anglicky, v těchto jazycích také dokážu zodpovídat otázky. Slidy ponechám pravděpodobně v angličtině,​ stejně je na nich víc odborných výrazů než čeho jiného...
 +
 +Zvolte den a čas, který vám nejvíce vyhovuje. týden vybrán vzásadě náhodně v budoucnosti,​ konkrétní týden startu určíme, jakmile se posbírají odpovědi. (Lze očekávat, že to bude spíše po novém roce, i když pokud budete rychlí...)
 +
 +[[http://​www.doodle.com/​qvb4tccu3p7qri6d|Doodle]]
 +
 +| Zájemci: |
 +| [[user:​blackhead]] |
 +| Dan Handl |
 +| caha + 1 |
 +| [[user:​johny]] |
 +| [[user:​overdrive]]?​ |
 +| [[user:​kyknos]] |
 +| [[user:​kappi]] |
 +| [[user:​SPECZ]] |
 +| [[user:​sachy]] |
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki