Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:cma [2011/05/04 19:55]
pasky
event:cma [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +====== Historické podzemí (CMA) ======
  
 +{{template>​infobox|
 +name=Historické podzemí (CMA)|
 +image=http://​www.podzemi-cma.cz/​images/​logocma2.gif|
 +organizer=[[user:​pasky]]|
 +datetime=středa 18.5. 19:00|
 +place=Bubenská 1 ([[:​place]])}}
 +
 +O historickém podzemí bude přednášet **L. Lahoda z [[http://​www.podzemi-cma.cz/​|CMA]]**.
 +Na úvod něco málo o historickém podzemí obecně a o činnosti CMA, a pak vždy několik zajímavých akcí z průzkumů - obvykle z lokalit, které se na internetu z různých důvodů nepublikují nebo z poznávacích cest po podzemí (nebo horách) střední evropy. Přednáška je vždy audiovizuální pásmo (dataprojektorem) fotky, plánky, videa se zvukem, historické dokumenty, 3D vizualizace,​ apod...
 +
 +CMA se zabývá průzkumem celé řady lokalit. Jádro této konkrétní přednášky bude tvořit téma **Velký okruh českou a slovenskou krajinou**: Fotografie z expedic po vojenských prostorech, podzemních továrnách,​ starých dolech, hlubokých šachtách, opuštěných železničních tunelech, vrcholech hor i podzemí měst a hradů... Technické památky,
 +zříceniny,​ romské osady, zážitky z cest rázovitou krajinou, skanzeny... Tatry, Fatry, Liptov, Dukla, Doupov, Libavá, Tišnovsko, Plzeňsko, podzemí Prahy... Stovky fotografií.
 +Důraz bude kladen na industriální a technické podzemí.
 +
 +Obvyklá doba přednášky je 2 hodiny, nezřídka je však zájem takový, že se i o hodinu protáhne... Je možné okamžitě na místě reagovat na zájem publika o konkrétní lokality či problematiku.
 +
 +Vstupné dobrovolné.
 +
 +Pokračování:​ [[event:​cma2012]]
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki