Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
event:asrg_talk [2010/11/23 11:02]
stick
event:asrg_talk [2016/12/07 23:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Prednaska ASRG  ======
 +
 +{{template>​infobox|
 +name=Prednaska ASRG|
 +image=lecture.jpg|
 +organizer=Tomas Suchan|
 +datetime=23.11.2010 17:00|
 +place=brmlab}}
 +
 +Přednáška na téma snímání biopotenciálů a fyziotelemetrie v amaterských podmínkách,​ agregace, analýza, vizualice. Dle časových možností můžete očekávat následující:​
 +
 +  - úvod do [[http://​asrg.cz|ASRG]] - kdo jsme, čím se zabýváme, jaké máme výsledky, zázemí ​ a vize do budoucna
 +  - úvod do snímání biopotenciálů se zaměřením na EKG, EEG - pokud vyjde čas i EMG
 +  - pokecík nad SW
 +  - praktická ukázka amaterské i profesionální techniky
 +  - pokec o metodice
 +  - mikroworkshopik na téma OCZ NIA jako universalni zesilovac biosignalu
 +
 +http://​nat.brmlab.cz/​talks/​asrg_talk.mkv
 +{{tag>​video}}
  
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki