This is an old revision of the document!


Nový předpis

Motivace

V brmlabu se schází inteligentní lidé, kteří chtějí posouvat hranice svého poznání. Zároven posunují hranice poznání ostatním brmlabákům, pokud o to mají zájem.

Jak vypadá aktokracie, vs schůzokracie:

Mentorství částí brmlabu znamená převzetí zodpovědnosti za funkčnost spojenou s oprávněním zasáhnout.

1) Mentor:

 • 1a) nesmí mít vůči spolku dluh vyšší než jeden měsíční členský příspěvek. Pokud dluh vznikne během mentorství, člen status mentora ztrácí.
 • 1b) je rozhodnutím Rady spolku pověřen správou definovaného prostoru nebo projektu
 • 1c) je rozhodnutím Rady spolku zbaven pozice mentora
 • 1d) může kdykoli na mentorství resignovat
 • 1e) může mít Radou spolku svěřené finanční prostředky na provoz, opravy a vylepšení

2) Mentor má povinnost:

 • 2a) udržovat dle svých možností svěřené prostředky v co nejlepším stavu
 • 2b) koordinovat svěřený projekt
 • 2c) pokusit se proškolit řádné členy, kteří mají o svěřené prostředky zájem

3) Mentor má pravomoc:

 • 3a) omezit přístup do svěřeného prostoru nečlenům spolku
 • 3b) omezit používání svěřených prostředků neproškoleným osobám
 • 3c) omezit přístup do svěřeného prostoru řádnému členovi nejvýše na jeden kalendářní měsíc. Své rozhodnutí zdůvodní.
 • 3d) omezit přístup do svěřeného prostoru členům ve zkušební lhůtě na nejvýše na šest kalendářních měsíců
 • 3e) rozhodnout o průběhu projektů

4) Ne-mentoři

 • 4a) mají povinnost respektovat rozhodnutí mentora
 • 4b) pokud svým projektem omezí používaní vybavení (například týdenní tavba ve vysokoteplotní pícce), mají povinnost se s mentorem předem domluvit
 • 4c) mají právo procházet prostorem do kterého mají omezený vstup, pokud je omezený prostor jedinou možností jak se dostat do prostor, ke kterým přístup mají (napriklad pruchod hwlabem do biolabu).

5) Řešení problémů:

 • 5a) Vědomé ignorování rozhodnutí mentora může být důvodem k omezení přístupu dle 3c)
 • 5b) Proti rozhodnutí mentora se lze odvolat k Radě spolku. Odvolání nemá odkladný účinek.
 • 5c) Při opakovaných prohřešcích mentor informuje Radu. Rada může řádnému členovi zakázat přístup ke svěřeným prostředkům nejdéle do nejbližší Valné hromady.
 • 5d) Při stížnosti 3 a více mentorů může Rada člena vyloučit. (Tohle bude chtít harmonizovat se Stanovami)

Brmlab vyrost a už se neznáme každý s každým. Mnoho členů v minulosti přišlo, nechalo se přijmout a nikdo je nikdy neviděl, v horším případě stihli nadělat dluhy.

1) Zájemce o členství:

 • 1a) se přijde několikrát osobně podívat do brmlabu, seznámí se
 • 1b) představí Radě a dotčeným mentorům projekty do kterých by se chtěl zapojit, či své nové nápady
 • 1c) pošle přihlášku (jméno, preferované oslovení, email) na rada@brmlab.cz
 • 1d) po přijetí Radou se stává Členem ve zkušebním období (ČZO)

2) Člen ve zkušebním období

 • 2a) Zkušební období člena má délku 6 měsíců
 • 2b) Na konci zkušebního obdobi nesmí mít dluh vůči spolku, jinak členství automaticky zaniká
 • 2c) Nemůže být mentorem
 • 2d) Nemůže kandidovat do Rady, Revizní komise nebo na Předsedu spolku
 • 2e) Po uplynutí zkusebni doby se stává řádným členem

3) Řešení problémů

 • 3a) ČZO může být Radou ze spolku vyloučen bez potvrzení Valnou hromadou
 • 3b) Shoda alespon 3 mentorů může ČZO pozastavit členství nejdéle na jeden měsíc. Pozastavením členství se pozastavuje i zkušební období. Rada spolku při nejbližší příležitosti rozhodne o dalším postupu.

Uprava Stanov

Uprava Stanov je potreba kvuli implementaci predchozich predpisu:

Moznost ukonceni clenstvi Radou za opakovane prohresky

Puvodni zneni:

8) Člen může být vyloučen ze sdružení Valnou hromadou. Pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků může člena vyloučit Rada spolku svým rozhodnutím. Rada spolku smí vyloučit pouze člena, kterému je oprávněna pozastavit členství.

Navrzena uprava:

8) Člen může být vyloučen ze sdružení Valnou hromadou. Z duvodu 9.a a 9.c může člena vyloučit Rada spolku svým rozhodnutím. Rada spolku smí vyloučit pouze člena, kterému je oprávněna pozastavit členství.

Poruseni Stanov nebo Vnitrnich predpisu

Puvodni zneni:

9.c) opakovaná výstraha za porušení stanov,

Navrzena uprava:

9.c) opakovaná výstraha za porušení stanov nebo vnitrnich predpisu,

Vylouceni clena ve zkusebni dobe

Novy bod:

3.f) ma-li clen po 6 mesicich od prijeti dluh vuci Spolku
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki