This is an old revision of the document!


Nový předpis

Motivace

V brmlabu se schází inteligentní lidé, kteří chtějí posouvat hranice svého poznání. Zároven posunují hranice poznání ostatním brmlabákům, pokud o to mají zájem.

Jak vypadá aktokracie, vs některými prosazovaná schůzokracie:

Mentorství částí brmlabu znamená převzetí zodpovědnosti za funkčnost spojenou s oprávněním zasáhnout.

1) Mentor:

 1. 1a) nesmí mít vůči spolku dluh vyšší než jeden měsíční členský příspěvek. Pokud dluh vznikne během mentorství, člen status mentora ztrácí.
 • 1b) je rozhodnutím Rady spolku pověřen správou definovaného prostoru nebo projektu
 • 1c) je rozhodnutím Rady spolku zbaven pozice mentora
 • 1d) může kdykoli na mentorství resignovat
 • 1e) může mít Radou spolku svěřené finanční prostředky na provoz, opravy a vylepšení

2) Mentor má povinnost:

 • 2a) udržovat dle svých možností svěřené prostředky v co nejlepším stavu
 • 2b) koordinovat svěřený projekt
 • 2c) pokusit se proškolit řádné členy, kteří mají o svěřené prostředky zájem

3) Mentor má pravomoc:

 • 3a) omezit přístup do svěřeného prostoru nečlenům spolku
 • 3b) omezit používání svěřených prostředků neproškoleným osobám
 • 3c) omezit přístup do svěřeného prostoru řádnému členovi nejvýše na jeden kalendářní měsíc. Své rozhodnutí zdůvodní.
 • 3d) omezit přístup do svěřeného prostoru členům ve zkušební lhůtě nejvýše na šest kalendářních měsíců
 • 3e) rozhodnout o průběhu projektů

4) Ne-mentoři

 • 4a) mají povinnost respektovat rozhodnutí mentora
 • 4b) pokud svým projektem omezí používaní vybavení (například týdenní tavba ve vysokoteplotní pícce), mají povinnost se s mentorem předem domluvit
 • 4c) mají právo procházet prostorem do kterého mají omezený vstup, pokud je omezený prostor jedinou možností jak se dostat do prostor, ke kterým přístup mají.

5) Řešení problémů:

 • 5a) Vědomé ignorování rozhodnutí mentora může být důvodem k omezení přístupu dle 3c)
 • 5b) Proti rozhodnutí mentora se lze odvolat k Radě spolku. Odvolání nemá odkladný účinek.
 • 5c) Při opakovaných prohřešcích mentor informuje Radu. Rada může řádnému členovi zakázat přístup ke svěřeným prostředkům nejdéle do nejbližší Valné hromady.
 • 5d) Při stížnosti 3 a více mentorů může Rada člena vyloučit. (Tohle bude chtít harmonizovat se Stanovami)

Brmlab vyrost a už se neznáme každý s každým. Mnoho členů v minulosti přišlo, nechalo se přijmout a nikdo je nikdy neviděl, v horším případě stihli nadělat dluhy.

1) Zájemce o členství:

 • 1a) se přijde několikrát osobně podívat do brmlabu, seznámí se
 • 1b) představí Radě a dotčeným mentorům projekty do kterých by se chtěl zapojit, či své nové nápady
 • 1c) pošle přihlášku (jméno, preferované oslovení, email) na rada@brmlab.cz
 • 1d) po přijetí Radou se stává Členem ve zkušebním období (ČZO)

2) Člen ve zkušebním období

 • 2a) Zkušební období člena má délku 6 měsíců
 • 2b) Na konci zkušebního obdobé nesmí mít dluh vůči spolku, jinak členství automaticky zaniká
 • 2c) Nemůže být mentorem
 • 2d) Nemůže kandidovat do Rady, Revizní komise nebo na Předsedu spolku
 • 2e) Po uplynutí 6 měsíců se stává řádným členem

3) Řešení problémů

 • 3a) ČZO může být Radou ze spolku vyloučen bez potvrzení Valnou hromadou
 • 3b) Shoda alespon 3 mentorů může ČZO pozastavit členství nejdéle na jeden měsíc. Pozastavením členství se pozastavuje i zkušební období. Rada spolku při nejbližší příležitosti rozhodne o dalším postupu.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki