Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:sachy:novypredpis [2018/07/18 10:44]
tma [Návrh Předpisu o přijímaní nových členů]
user:sachy:novypredpis [2018/08/05 20:31] (current)
sachy smazano na Barneyinu zadost
Line 1: Line 1:
 ====== Nový předpis ====== ====== Nový předpis ======
 +
 +Novy predpis naleznete [[members:​restart:​start|tu]]
  
 ==== Motivace ==== ==== Motivace ====
Line 5: Line 7:
 V brmlabu se schází inteligentní lidé, kteří chtějí posouvat hranice svého poznání. Zároven posunují hranice poznání ostatním brmlabákům,​ pokud o to mají zájem. V brmlabu se schází inteligentní lidé, kteří chtějí posouvat hranice svého poznání. Zároven posunují hranice poznání ostatním brmlabákům,​ pokud o to mají zájem.
  
-Jak vypadá aktokracie, vs některými prosazovaná ​schůzokracie:​+Jak vypadá aktokracie, vs schůzokracie:​
  
 {{:​user:​sachy:​how_long_it_takes_to_complete_a_task.gif?​direct|}} {{:​user:​sachy:​how_long_it_takes_to_complete_a_task.gif?​direct|}}
- 
-==== Návrh Předpisu o mentorech === 
- 
-Mentorství částí brmlabu znamená převzetí zodpovědnosti za funkčnost spojenou s oprávněním zasáhnout. 
- 
-1) Mentor: 
-  - 1a) nesmí mít vůči spolku dluh vyšší než jeden měsíční členský příspěvek. Pokud dluh vznikne během mentorství,​ člen status mentora ztrácí. 
-  * 1b) je rozhodnutím Rady spolku pověřen správou definovaného prostoru nebo projektu 
-  * 1c) je rozhodnutím Rady spolku zbaven pozice mentora 
-  * 1d) může kdykoli na mentorství resignovat 
-  * 1e) může mít Radou spolku svěřené finanční prostředky na provoz, opravy a vylepšení 
- 
-2) Mentor má povinnost: 
-  * 2a) udržovat dle svých možností svěřené prostředky v co nejlepším stavu 
-  * 2b) koordinovat svěřený projekt 
-  * 2c) pokusit se proškolit řádné členy, kteří mají o svěřené prostředky zájem 
- 
-3) Mentor má pravomoc: 
-  * 3a) omezit přístup do svěřeného prostoru nečlenům spolku 
-  * 3b) omezit používání svěřených prostředků neproškoleným osobám 
-  * 3c) omezit přístup do svěřeného prostoru řádnému členovi nejvýše na jeden kalendářní měsíc. Své rozhodnutí zdůvodní. 
-  * 3d) omezit přístup do svěřeného prostoru členům ve zkušební lhůtě nejvýše na šest kalendářních měsíců 
-  * 3e) rozhodnout o průběhu projektů 
- 
-4) Ne-mentoři 
-  * mají povinnost respektovat rozhodnutí mentora 
-  * vědomé ignorování rozhodnutí mentora může být důvodem k omezení přístupu dle 3c) 
- 
-4) Řešení problémů: 
-  * 4a) Proti rozhodnutí mentora se lze odvolat k Radě spolku. Odvolání nemá odkladný účinek. 
-  * 4b) Při opakovaných prohřešcích mentor informuje Radu. Rada může řádnému členovi zakázat přístup ke svěřeným prostředkům nejdéle do nejbližší Valné hromady. 
- 
-==== Návrh Předpisu o přijímaní nových členů ==== 
- 
-Brmlab vyrost a už se neznáme každý s každým. Mnoho členů v minulosti přišlo, nechalo se přijmout a nikdo je nikdy neviděl, v horším případě stihli nadělat dluhy. 
- 
-1) Zájemce o členství: 
- 
-  * 1a) se přijde několikrát osobně podívat do brmlabu, seznámí se 
-  * 1b) představí Radě a dotčeným mentorům projekty do kterých by se chtěl zapojit, či své nové nápady 
-  * 1c) pošle přihlášku (jméno, preferované oslovení, email) na rada@brmlab.cz 
-  * 1d) po přijetí Radou se stává Členem ve zkušebním období (ČZO) 
- 
-2) Člen ve zkušebním období 
- 
-  * 2a) Zkušební období člena má délku 6 měsíců 
-  * 2b) Na konci zkušebního obdobé nesmí mít dluh vůči spolku, jinak členství automaticky zaniká 
-  * 2c) Nemůže být mentorem 
-  * 2d) Nemůže kandidovat do Rady, Revizní komise nebo na Předsedu spolku 
-  * 2e) Po uplynutí 6 měsíců se stává řádným členem 
- 
-3) Řešení problémů 
- 
-  * 3a) ČZO může být Radou ze spolku vyloučen bez potvrzení Valnou hromadou 
-  * 3b) Shoda alespon 3 mentorů může ČZO pozastavit členství nejdéle na jeden měsíc. Pozastavením členství se pozastavuje i zkušební období. Rada spolku při nejbližší příležitosti rozhodne o dalším postupu. 
  
  
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki