User Tools

Site Tools


user:ruza:stb2.0

This is an old revision of the document!


STB 2.0

<code> § 98a

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba zajišťující síť elektronických komunikací nebo poskytující službu elektronických komunikací je povinna, je-li o to požádána za účelem plnění úkolů kybernetické obrany Vojenským zpravodajstvím na základě zákona o Vojenském zpravodajství, zřídit a zabezpečit ve vhodných bodech své sítě rozhraní pro připojení technických prostředků kybernetické obrany.

Osoba uvedená v odstavci 1, jakož i jiné osoby podílející se na plnění povinnosti podle odstavce 1, **jsou povinny zachovávat mlčenlivost o připojení technických prostředků kybernetické obrany podle odstavce 1 a s tím souvisejících skutečnostech. Tato povinnost trvá i poté, kdy tato osoba přestane být osobou podle odstavce 1 nebo osobou podílející se na plnění povinnosti podle věty první.“.

user/ruza/stb2.0.1479243358.txt.gz · Last modified: 2016/11/15 20:55 by ruza