User Tools

Site Tools


legal:stanovy:zneni-2013-07-08

Stanovy od 8.7.2013

Toto znění Stanov platí od 8.7.2013, kdy bylo schváleno Ministerstvem vnitra ČR.
Stanovy si můžete stáhnout i v PDF

I. Všeobecná ustanovení

1) Brmlab, o.s. (dále jen sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických osob.

2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.

3) Sídlem sdružení je Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7-Holešovice.

4) Cíle sdružení jsou:

4.a) sdružovat zájemce o moderní technologie a návazné vědecké disciplíny a umělecké směry,

4.b) umožňovat členům neformální spolupráci na společných technologických projektech, nezávislý vědecký výzkum a sebevzdělávání v podnětném prostředí,

4.c) poskytovat otevřenou platformu pro výzkum, vývoj a implementaci technologií všeho druhu, s důrazem na otevřené licence a spolupráci v rámci celosvětové komunity,

4.d) vzdělávat veřejnost a šířit technologickou osvětu publikační a přednáškovou činností, kurzy a workshopy,

4.e) umožňovat spřáteleným skupinám a organizacím využívat zdroje a prostory sdružení k veřejným přednáškám a akcím odpovídajícím zaměření sdružení,

4.f) pracovat s dětmi a mládeží.

5) Předmětem činnosti sdružení je naplňování cílů sdružení.

II. Členství

1) Členem sdružení se může stát občan libovolného státu, který se chce podílet na uskutečňování cílů sdružení. Na přijetí do sdružení není nárok.

2) Zájemce o členství podává přihlášku radě sdružení. Rada svým rozhodnutím rozhodne o přijetí zájemce jako člena sdružení.

3) Členství zaniká:

3.a) na vlastní žádost člena doručenou radě sdružení,

3.b) úmrtím člena,

3.c) vyloučením člena ze sdružení,

3.d) se zánikem sdružení.

4) Členství může být pozastaveno na vlastní žádost nebo rozhodnutím rady sdružení.

5) Pozastavení a obnovení členství na vlastní žádost nepodléhá schválení a může trvat libovolně dlouho.

6) Rada sdružení může pozastavit členství jako výstrahu za porušení těchto stanov nebo vnitřních předpisů sdružení a nebo jako součást návrhu na vyloučení člena. Pozastavení členství Radou sdružení nesmí bez souhlasu Valné hromady trvat déle než 30 dní.

7) Rada sdružení nemůže pozastavit členství člena Revizní komise. Návrh na pozastavení jeho členství dává Rada sdružení Valné hromadě, která o návrhu rozhodne.

8) Člen může být vyloučen ze sdružení Valnou hromadou. Pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků může člena vyloučit Rada sdružení svým rozhodnutím. Rada sdružení smí vyloučit pouze člena, kterému je oprávněna pozastavit členství.

9) Důvodem pro vyloučení je:

9.a) neplacení členských příspěvků,

9.b) hrubé porušení těchto stanov,

9.c) opakovaná výstraha za porušení stanov,

9.d) poškození dobré pověsti sdružení.

III. Práva a povinnosti členů

1) Člen sdružení má právo:

1.a) účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a uplatňovat návrhy,

1.b) volit a být volen do volených orgánů sdružení,

1.c) využívat, za podmínek stanovených radou, prostředků a produktů sdružení,

1.d) dávat podnět ke kontrole revizní komisi.

2) Člen sdružení má povinnost:

2.a) dodržovat stanovy sdružení a všechny vnitřní předpisy sdružení,

2.b) platit ve stanovené lhůtě členské příspěvky,

2.c) oznámit změny údajů vedených v seznamu členů sdružení.

3) Člen s pozastaveným členstvím:

3.a) má právo účastnit se valné hromady, ale nemá právo na ní hlasovat nebo uplatňovat návrhy vyjma návrhu na zrušení rozhodnutí rady o jeho pozastavení členství ve sdružení,

3.b) nemá právo volit a být volen do volených orgánů sdružení,

3.c) nemá povinnost platit členské příspěvky,

3.d) nemá právo využívat prostředků a produktů sdružení, pokud rada nerozhodne jinak.

IV. Orgány sdružení

1) Orgány sdružení jsou Valná hromada, předseda sdružení (dále také jen “Předseda”), Rada sdružení a Revizní komise.

2) Valná hromada volí do orgánů sdružení dle zásady tajné volby a při zachování demokratických principů. Podrobný volební řád stanoví Valná hromada.

3) Všechny orgány sdružení pořizují zápis ze svých schůzí. Pro tento účel jsou na schůzi zvoleni zapisovatel a ověřovatel, kteří zápis opatří svým podpisem. Zápisy se archivují a jsou na vyžádání přístupné všem členům sdružení, zejména prostřednictvím WWW stránek sdružení. O zveřejnění zápisu veřejnosti rozhoduje Valná hromada.

4) Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, přijímají orgány sdružení rozhodnutí nadpoloviční většinou svých členů.

5) Člen sdružení zvolený do orgánu sdružení nemůže být zvolen do jiného orgánu sdružení.

6) Členství v orgánech sdružení zaniká společně se zánikem členství ve sdružení.

7) Pozastavením členství ve sdružení je také pozastaven výkon funkce v orgánu sdružení. Pokud pozastavení členství trvá déle než 30 dní, pak členství v orgánech sdružení, s výjimkou Valné hromady, zaniká.

8) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení.

8.a) Valnou hromadu svolává rada sdružení nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců do následujícího roku. Předseda Valnou hromadu svolá kdykoliv o to požádá nejméně třetina členů a nebo Revizní komise. V takovém případě ji svolá do měsíce od doručení návrhu. Nemá-li kdo Valnou hromadu svolat, může Valnou hromadu svolat libovolný člen sdružení.

8.b) Pozvánka na Valnou hromadu, obsahující informace o termínu, místu konání a navrhovaném programu valné hromady musí být zveřejněna na WWW serveru sdružení a rozeslána všem členům sdružení elektronickou nebo papírovou poštou nejpozději 14 dní před navrhovaným termínem konání.

8.c) Pokud je na programu Valné hromady závažný bod jednání (volba orgánů sdružení, změna stanov nebo zrušení sdružení), musí být tento bod uveden v navrhovaném programu Valné hromady. Takovýto bod není možné zařadit na program jednání dodatečně. Výjimkou je volba nové Rady sdružení, pokud Rada sdružení, která vykonává funkci Předsedy, na Valné hromadě odstoupí. V takovém případě Valná hromada zvolí novou radu sdružení.

8.d) Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Pro odvolání Předsedy, člena Rady sdružení nebo člena Revizní komise a pro změnu těchto stanov je potřeba třípětinové většiny přítomných členů.

8.e) Body programu týkající se zrušení členství ve sdružení a nebo potvrzení pozastavení členství ve sdružení budou zařazeny na program valné hromady před všemi ostatními body programu vyjma organizačních (volba zapisovatele, ověřovatele, schválení programu a podobně).

8.f) Rozhodnutí o zrušení pozastavení členství nabývá účinnosti okamžitě po projednání příslušného bodu programu.

8.g) Schůzi Valné hromady řídí Předseda sdružení.

8.h) Valná hromada je schopná se usnášet za přítomnosti alespoň třetiny svých členů.

8.i) Člen Valné hromady se může nechat zastoupit na základě ověřené plné moci.

8.j) V pozvánce na Valnou hromadu lze uvést termín konání Náhradní Valné hromady, který musí být nejdříve 30 minut po termínu řádné Valné hromady. V případě, že byl termín uveden a při zahájení řádně svolané Valné hromady není tato Valná hromada usnášeníschopná, koná se v uvedeném termínu Náhradní Valná hromada, která je vždy usnášeníschopná. Mimořádná Valná hromada je vázána programem řádně svolané Valné hromady a nové body lze na program zařadit, jen pokud to vyžadují tyto Stanovy. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

8.k) Valnou hromadu lze uspořádat také ve zjednodušené formě přes internet (per rollam). Valná hromada ve zjednodušené formě nemůže volit do orgánů sdružení, měnit Stanovy a rozhodnout o zániku sdružení. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

9) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení.

9.a) Předsedu sdružení volí a odvolává Valná hromada.

9.b) Funkční období předsedy je 1 rok. Předseda sdružení svolá Valnou hromadu za účelem volby Předsedy tak, aby volba proběhla nejdříve 30 dní před koncem jeho mandátu a nejpozději v poslední den jeho mandátu.

9.c) Předseda rozhoduje v neodkladných věcech a provádí neodkladné úkony, pokud k tomu není zapotřebí souhlas jiného orgánu sdružení.

9.d) Předseda se při výkonu své funkce řídí rozhodnutím Valné hromady a Rady sdružení.

9.e) Předseda sdružení může část svých pravomocí převést na radu sdružení.

9.f) Předseda je oprávněn účastnit se zasedání všech orgánů sdružení. Pokud není jejich členem, má právo poradní.

9.g) Nestanoví-li Valná hromada jinak, není Předseda bez souhlasu Rady sdružení oprávněn zavazovat sdružení nad částku ve výši 5.000,- Kč.

9.h) V případě, že se uvolní místo Předsedy, svolá Rada sdružení do jednoho měsíce Valnou hromadu za účelem volby Předsedy. Do zvolení nového Předsedy přejímá jeho pravomoci Rada sdružení. Stejného postupu se použije, pokud Předseda nebyl na Valné hromadě zvolen.

10) Rada sdružení je výkonný orgán sdružení.

10.a) Rada sdružení má 4, 6 nebo 8 členů, z nichž jedním je Předseda sdružení a zbylé členy volí a odvolává Valná hromada.

10.b) Je-li zvolen nový Předseda sdružení, je volena i nová Rada sdružení.

10.c) Je-li schůzi Rady sdružení přítomen Předseda sdružení, má při rovnosti hlasů rozhodující hlas.

10.d) Rada sdružení se řídí rozhodnutím Valné hromady.

10.e) Rada sdružení spravuje majetek sdružení a vede jeho evidenci.

10.f) Rada sdružení předkládá valné hromadě jednou za rok zprávu o činnosti sdružení.

10.g) Je-li počet členů Rady sdružení jiný, než počet členů stanovený těmito stanovami, pak rada kooptuje takový nejnižší počet členů sdružení, aby dosáhla počtu volených členů stanoveného těmito stanovami. Rada sdružení smí kooptovat pouze ty členy, kteří by mohli být zvoleni do Rady sdružení. Tito kooptovaní členové musí být potvrzeni nejbližší valnou hromadou.

11) Revizní komise je kontrolní orgán sdružení, který je odpovědný pouze valné hromadě.

11.a) Revizní komise má nejméně dva členy, které volí a odvolává Valná hromada.

11.b) Revizní komise podává Valné hromadě jednou ročně zprávu o hospodaření.

11.c) Revizní komise šetří stížnosti členů na postup Předsedy sdružení a Rady sdružení. Zprávu o výsledku šetření předkládá Revizní komise valné hromadě sdružení.

11.d) Revizní komise závazně vykládá stanovy a vnitřní předpisy sdružení pro účely sdružení.

11.e) Návrh na změnu stanov musí být předložen Revizní komisi nejméně 14 dní před konáním Valné hromady, na jejímž programu má tato změna stanov být projednána. Revizní komise vypracuje v součinnosti s autorem původního návrhu návrh pozměněných stanov, který předloží této Valné hromadě ke schválení. Autor původního návrhu může Valné hromadě předložit svůj původní návrh na změnu stanov.

11.f) Revizní komise má přístup ke všem dokladům a dokumentům nutným k provádění její činnosti.

11.g) Funkční období Revizní komise je nejvýše tříleté.

V. Zásady hospodaření

1) Sdružení hospodaří se svým majetkem, jehož zdroji jsou zejména:

1.a) členské příspěvky,

1.b) dary a jiná plnění fyzických a právnických osob,

1.c) výnosy z majetku,

1.d) příjmy z jiných finančních zdrojů (přednášky, semináře, publikační činnost).

2) Tyto zdroje jsou využívány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdružení a k zajištění jeho provozu.

3) Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu sdružení.

4) Rozpočet sdružení vypracovává jednou ročně Rada sdružení a dává ho ke schválení Valné hromadě. Rozpočet je vnitřním předpisem sdružení.

5) Účetní závěrka za minulý kalendářní rok musí být projednána Radou sdružení nejpozději do konce února následujícího roku.

6) Za finanční hospodaření sdružení zodpovídá Rada sdružení, dispoziční právo k účtu má Předseda sdružení, který podle svého uvážení může toto dispoziční právo udělit i dalším členům Rady sdružení na dobu určitou, nejdéle však do konce svého funkčního období.

7) Ve věcech finančních zodpovídá Radě sdružení za využívání bankovních účtů předseda sdružení, a to vždy v příslušném funkčním období. Rada sdružení zpravidla pověřuje svého člena (například hospodáře), aby pomáhal Předsedovi s hospodářskou agendou a případně s řízením práce kvalifikované externí síly, pověřené péčí o účetní doklady sdružení.

8) Kontrolu plnění rozpočtu provádí Revizní komise.

9) Pravidla pro přístup k bankovnímu účtu sdružení stanoví vnitřním předpisem Valná hromada.

VI. Zánik sdružení

1) Sdružení zaniká rozhodnutím Valné hromady, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny všech řádných členů.

2) Valná hromada, která rozhodla o zániku sdružení, rozhodne také o majetkovém vypořádání. Případný kladný zůstatek majetku bude bezúplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou sdružení blízké.

VII. Závěrečná ustanovení

1) První radou sdružení jsou členové přípravného výboru. Tato rada sdružení má pravomoce předsedy dle ustanovení o uvolnění místa předsedy.

2) Rada sdružení svolá ustavující valnou hromadu nejpozději do 30 dnů od registrace sdružení. Součástí programu této valné hromady bude volba Předsedy, Rady sdružení a Revizní komise.

3) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení.

legal/stanovy/zneni-2013-07-08.txt · Last modified: 2015/10/13 22:50 by ruza