User Tools

Site Tools


legal:stanovy

Stanovy

Aktualni verze stanov take v PDF: stanovy_brmlab_2018.pdf

Starsi verze stanov

I. Všeobecná ustanovení

1) Brmlab, z.s. (dále jen spolek) je samosprávným, dobrovolným, nezávislým a neziskovým spolkem fyzických osob.

2) Spolek je založen podle § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon).

3) Sídlem spolku je Praha.

4) Účelem spolku je veřejně prospěšná činnost, zejména:

4.a) sdružovat zájemce o moderní technologie a návazné vědecké disciplíny a umělecké směry,

4.b) umožňovat členům neformální spolupráci na společných technologických projektech, nezávislý vědecký výzkum a sebevzdělávání v podnětném prostředí,

4.c) poskytovat otevřenou platformu pro výzkum, vývoj a implementaci technologií všeho druhu, s důrazem na otevřené licence a spolupráci v rámci celosvětové komunity,

4.d) vzdělávat veřejnost a šířit technologickou osvětu publikační a přednáškovou činností, kurzy a workshopy,

4.e) umožňovat spřáteleným skupinám a organizacím využívat zdroje a prostory sdružení k veřejným přednáškám a akcím odpovídajícím zaměření sdružení,

4.f) pracovat s dětmi a mládeží.

5) Předmětem činnosti spolku je naplňování účelu spolku.

II. Členství

1) Členem spolku se může stát libovolná fyzická osoba, která se chce podílet na naplňování účelu spolku. Na přijetí do spolku není nárok.

2) Zájemce o členství podává přihlášku Radě spolku. Rada spolku svým rozhodnutím rozhodne o přijetí, či nepřijetí zájemce za člena spolku.

3) Členství zaniká:

3.a) na vlastní žádost člena doručenou Radě spolku,

3.b) úmrtím člena,

3.c) vyloučením člena ze spolku,

3.d) se zánikem spolku.

3.e) je-li členství pozastaveno po dobu delší než dva roky.

4) Členství může být pozastaveno na vlastní žádost nebo rozhodnutím Rady spolku.

5) Pozastavení členství na vlastní žádost a jeho následné obnovení nepodléhá schválení.

6) Rada spolku může pozastavit členství:

6.a) jako výstrahu za porušení těchto stanov nebo vnitřních předpisů spolku nebo jako součást návrhu na vyloučení člena. Takové pozastavení členství Radou sdružení nesmí bez souhlasu Valné hromady trvat déle než 30 dní.

6.b) pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků

7) Rada spolku nemůže pozastavit členství člena Revizní komise. Návrh na pozastavení jeho členství dává Rada spolku Valné hromadě, která o návrhu rozhodne.

8) Člen může být vyloučen ze sdružení Valnou hromadou.

9) Důvodem pro vyloučení je:

9.a) neplacení členských příspěvků,

9.b) hrubé porušení těchto stanov,

9.c) opakovaná výstraha za porušení stanov,

9.d) poškození dobré pověsti spolku.

III. Práva a povinnosti členů

1) Člen spolku má právo:

1.a) účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a uplatňovat návrhy,

1.b) volit a být volen do volených orgánů spolku,

1.c) využívat, za podmínek stanovených Radou, prostředků a produktů spolku,

1.d) dávat podnět ke kontrole Revizní komisi.

2) Člen spolku má povinnost:

2.a) dodržovat stanovy spolku a všechny vnitřní předpisy spolku,

2.b) platit ve stanovené lhůtě členské příspěvky,

2.c) oznámit změny údajů vedených v seznamu členů spolku.

3) Člen s pozastaveným členstvím:

3.a) má právo účastnit se Valné hromady, ale nemá právo na ní hlasovat nebo uplatňovat návrhy vyjma návrhu na zrušení rozhodnutí Rady o jeho pozastavení členství ve spolku,

3.b) nemá právo volit a být volen do volených orgánů spolku,

3.c) nemá povinnost platit členské příspěvky za dobu, kdy má pozastavené členství,

3.d) nemá právo využívat prostředků a produktů spolku, pokud Rada nerozhodne jinak.

IV. Orgány spolku

1) Orgány spolku jsou Valná hromada, Předseda spolku (dále také jen “Předseda”), Rada spolku (dále také jen “Rada”) a Revizní komise.

2) Valná hromada volí do orgánů spolku dle zásady tajné volby a při zachování demokratických principů. Podrobný volební řád stanoví Valná hromada.

3) Všechny orgány spolku pořizují zápis ze svých schůzí. Pro tento účel jsou na schůzi zvoleni zapisovatel a ověřovatel, kteří zápis opatří svým podpisem. Zápisy se archivují a jsou na vyžádání přístupné všem členům spolku, zejména prostřednictvím WWW stránek spolku. O zveřejnění zápisu veřejnosti rozhoduje Valná hromada.

4) Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, přijímají orgány spolku rozhodnutí nadpoloviční většinou svých členů.

5) Člen spolku zvolený do orgánu spolku nemůže být zvolen do jiného orgánu spolku.

6) Členství v orgánech spolku zaniká společně se zánikem členství ve spolku.

7) Pozastavením členství ve spolku je také pozastaven výkon funkce v orgánu spolku. Pokud pozastavení členství trvá déle než 30 dní, pak členství v orgánech spolku, s výjimkou Valné hromady, zaniká.

8) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku.

8.a) Valnou hromadu svolává Rada spolku nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců do následujícího roku. Předseda Valnou hromadu svolá kdykoliv o to požádá nejméně třetina členů a nebo Revizní komise. V takovém případě ji svolá do měsíce od doručení návrhu. Nemá-li kdo Valnou hromadu svolat, může Valnou hromadu svolat libovolný člen spolku.

8.b) Pozvánka na Valnou hromadu, obsahující informace o termínu, místu konání a navrhovaném programu Valné hromady musí být zveřejněna na WWW serveru spolku a rozeslána všem členům spolku elektronickou nebo papírovou poštou nejpozději 14 dní před navrhovaným termínem konání.

8.c) Pokud je na programu Valné hromady závažný bod jednání (volba orgánů spolku, změna stanov nebo zrušení spolku), musí být tento bod uveden v navrhovaném programu Valné hromady. Takovýto bod není možné zařadit na program jednání dodatečně. Výjimkou je volba nové Rady spolku, pokud Rada spolku, která vykonává funkci Předsedy, na Valné hromadě odstoupí. V takovém případě Valná hromada zvolí novou Radu spolku.

8.d) Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Pro odvolání Předsedy, člena Rady spolku nebo člena Revizní komise a pro změnu těchto stanov je potřeba třípětinové většiny přítomných členů.

8.e) Body programu týkající se zrušení členství ve spolku a nebo potvrzení pozastavení členství ve spolku budou zařazeny na program Valné hromady před všemi ostatními body programu vyjma organizačních (volba zapisovatele, ověřovatele, schválení programu a podobně).

8.f) Rozhodnutí o zrušení pozastavení členství nabývá účinnosti okamžitě po projednání příslušného bodu programu.

8.g) Schůzi Valné hromady řídí Předseda spolku.

8.h) Valná hromada je schopná se usnášet za přítomnosti alespoň třetiny svých členů.

8.i) Člen Valné hromady se může nechat zastoupit na základě ověřené plné moci.

8.j) V pozvánce na Valnou hromadu lze uvést termín konání Náhradní Valné hromady, který musí být nejdříve 30 minut po termínu řádné Valné hromady. V případě, že byl termín uveden a při zahájení řádně svolané Valné hromady není tato Valná hromada usnášeníschopná, koná se v uvedeném termínu Náhradní Valná hromada, která je vždy usnášeníschopná. Mimořádná Valná hromada je vázána programem řádně svolané Valné hromady a nové body lze na program zařadit, jen pokud to vyžadují tyto Stanovy. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

8.k) Valnou hromadu lze uspořádat také ve zjednodušené formě přes internet (per rollam). Valná hromada ve zjednodušené formě nemůže volit do orgánů spolku, měnit Stanovy a rozhodnout o zániku spolku. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

9) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku.

9.a) Předsedu spolku volí a odvolává Valná hromada.

9.b) Funkční období předsedy končí druhou řádnou Valnou hromadou po jeho zvolení.

9.c) Předseda rozhoduje v neodkladných věcech a provádí neodkladné úkony, pokud k tomu není zapotřebí souhlas jiného orgánu spolku.

9.d) Předseda se při výkonu své funkce řídí rozhodnutím Valné hromady a Rady spolku.

9.e) Předseda spolku může část svých pravomocí převést na Radu spolku.

9.f) Předseda je oprávněn účastnit se zasedání všech orgánů spolku. Pokud není jejich členem, má právo poradní.

9.g) Nestanoví-li Valná hromada jinak, není Předseda bez souhlasu Rady spolku oprávněn zavazovat spolek nad částku ve výši 5.000,- Kč.

9.h) V případě, že se uvolní místo Předsedy, svolá Rada spolku do jednoho měsíce Valnou hromadu za účelem volby Předsedy. Do zvolení nového Předsedy přejímá jeho pravomoci Rada sdružení. Stejného postupu se použije, pokud Předseda nebyl na Valné hromadě zvolen.

10) Rada spolku je výkonným orgánem spolku.

10.a) Rada spolku má 4, 6 nebo 8 členů, z nichž jedním je Předseda spolku a zbylé členy volí a odvolává Valná hromada.

10.b) Funkční období Rady spolku je do nejbližší řádné Valné hromady.

10.c) Je-li schůzi Rady spolku přítomen Předseda spolku, má při rovnosti hlasů rozhodující hlas.

10.d) Rada spolku se řídí rozhodnutím Valné hromady.

10.e) Rada spolku spravuje majetek spolku a vede jeho evidenci.

10.f) Rada spolku předkládá Valné hromadě jednou za rok zprávu o činnosti spolku.

10.g) Je-li počet členů Rady spolku jiný, než počet členů stanovený těmito stanovami, pak Rada kooptuje takový nejnižší počet členů spolku, aby dosáhla počtu volených členů stanoveného těmito stanovami. Rada spolku smí kooptovat pouze ty členy, kteří by mohli být zvoleni do Rady spolku. Tito kooptovaní členové mají mandát pouze do nejbližší Valné hromady.

11) Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který je odpovědný pouze Valné hromadě.

11.a) Revizní komise má nejméně tři členy, které volí a odvolává Valná hromada.

11.b) Funkční období Revizní komise končí třetí řádnou Valnou hromadou po jejím zvolení.

11.c) Revizní komise má působnost Kontrolní komise dle zákona. Zákon dále stanovuje práva a povinnosti jejích členů.

11.d) Revizní komise dále

11.d.1) podává Valné hromadě jednou ročně zprávu o hospodaření,

11.d.2) šetří stížnosti členů na postup Předsedy spolku a Rady spolku; zprávu o výsledku šetření předkládá Revizní komise Valné hromadě spolku,

11.d.3) pro účely spolku závazně vykládá stanovy a vnitřní předpisy spolku; nález Revizní komise dle tohoto ustanovení není rozhodčím nálezem rozhodčí komise spolku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů,

11.d.4) posuzuje návrhy na změnu stanov; návrh na změnu stanov musí být předložen Revizní komisi nejméně 14 dní před konáním Valné hromady, na jejímž programu má tato změna stanov být projednána. Revizní komise vypracuje v součinnosti s autorem původního návrhu návrh pozměněných stanov, který předloží této Valné hromadě ke schválení; navrhovatel původního návrhu může Valné hromadě předložit svůj původní návrh na změnu stanov.

11.e) Revizní komise má přístup ke všem dokladům a dokumentům nutným k provádění její činnosti.

V. Zásady hospodaření

1) Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdroji jsou zejména:

1.a) členské příspěvky,

1.b) dary a jiná plnění fyzických a právnických osob,

1.c) výnosy z majetku,

1.d) příjmy z jiných finančních zdrojů (přednášky, semináře, publikační činnost).

2) Tyto zdroje jsou využívány výhradně v souladu s předmětem činnosti spolku a k zajištění jeho provozu)

3) Cílem činnosti spolku není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu spolku.

4) Rozpočet spolku vypracovává jednou ročně Rada sdružení a dává ho ke schválení Valné hromadě. Rozpočet je vnitřním předpisem spolku.

5) Účetní závěrka za minulý kalendářní rok musí být projednána Radou spolku nejpozději do konce února následujícího roku.

6) Za finanční hospodaření spolku zodpovídá Rada spolku, dispoziční právo k účtu má Předseda spolku, který podle svého uvážení může toto dispoziční právo udělit i dalším členům Rady spolku na dobu určitou, nejdéle však do konce jejich funkčního období.

7) Ve věcech finančních zodpovídá Radě spolku za využívání bankovních účtů Předseda spolku, a to vždy v příslušném funkčním období. Rada spolku zpravidla pověřuje svého člena (například hospodáře), aby pomáhal Předsedovi s hospodářskou agendou a případně s řízením práce kvalifikované externí síly, pověřené péčí o účetní doklady spolku.

8) Kontrolu plnění rozpočtu provádí Revizní komise.

VI. Zánik spolku

1) Spolek zaniká rozhodnutím Valné hromady, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny všech řádných členů.

2) Valná hromada, která rozhodla o zániku spolku, rozhodne také o majetkovém vypořádání. Případný kladný zůstatek majetku bude bezúplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž účel je sdružení blízký.

VII. Závěrečná ustanovení

1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí zákonem.

VIII. Účinnost

Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 16. října 2018.

legal/stanovy.txt · Last modified: 2020/05/16 16:05 by sachy