[Brmlab] Stanovy - crowdsourcing

Michal Tuláček michal at tulacek.eu
Sat Jul 3 19:32:01 CEST 2010


> Myslel jsem, ze panuje shoda, ze cile ve stanovach definovany budou.

Informacni vlozka (vizte odst. 2 pismeno c... a radsi cely §)

<cite>
83/1990 Sb. O sdruzovani obcanu

§ 6

  (1) Sdružení vzniká registrací.

  (2) Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z nichž
  alespoň jeden musí být starší 18 let (dále jen "přípravný výbor"). ^1)
  Návrh podepíší členové přípravného výboru a uvedou svoje jména a
  příjmení, data narození a bydliště. Dále uvedou, kdo z členů starších
  18 let je zmocněncem oprávněným jednat jejich jménem. K návrhu připojí
  stanovy ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být uvedeny:

  a) název sdružení,

  b) sídlo,

  c) cíl jeho činnosti,

  d)  orgány  sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a
  funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,

  e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud
  budou jednat svým jménem,

  f) zásady hospodaření.

  (3) Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná jménem sdružení až do
  vytvoření orgánů uvedených v odstavci 2 písm. d) přípravný výbor.

  (4) Název sdružení se musí výrazně lišit od názvu právnické osoby,
  která již vyvíjí činnost na území České republiky, od názvu orgánu
  veřejné moci České republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího
  orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské unie a jejích orgánů.
</cite>

Michal Tulacek


More information about the Brmlab mailing list