[[Stanovy]]
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
legal:stanovy [2013/07/17 15:01]
stevko Ministerstvo vzalo na vedomie
legal:stanovy [2015/10/14 02:28] (current)
pasky
Line 1: Line 1:
-======  ​Stanovy ​ ======+===== Stanovy =====
  
-<note important>​ +Aktualni ​verze stanov ​take v PDF: {{:​legal:​stanovy-9vh-2015-10-13.pdf|}}
-Toto znění Stanov platí od 8.7.2013, kdy bylo schváleno Ministerstvem vnitra ČR. Předchozí ​verze stanov ​naleznete [[:​legal:​stanovy:history|zde]]. +
-</​note>​+
  
-=====  I. Všeobecná ustanovení ​ =====+[[legal:​stanovy:​history|Starsi verze stanov]]
  
-1) **Brmlab, o.s.** (dále jen sdružení) je dobrovolné,​ nezávislé a neziskové sdružení fyzických osob. 
  
-2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.+===== IVšeobecná ustanovení =====
  
-3Sídlem sdružení je **Bubenská 1477/1170 00 Praha 7-Holešovice**.+1) **Brmlabz.s.** (dále jen spolek) je samosprávným,​ dobrovolným,​ nezávislým a neziskovým 
 +spolkem fyzických osob.
  
-4Cíle sdružení jsou:+2Spolek je založen podle § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
 +jen zákon).
  
-4.asdružovat zájemce o moderní technologie a návazné vědecké disciplíny a umělecké směry,+3Sídlem spolku je **Bubenská 1477/117000 Praha 7-Holešovice**.
  
-4.bumožňovat ​členům neformální spolupráci na společných technologických projektech, nezávislý vědecký výzkum a sebevzdělávání v podnětném prostředí,+4) Účelem spolku je veřejně prospěšná činnostzejména:
  
-4.cposkytovat otevřenou platformu pro výzkum, vývoj ​implementaci technologií ​všeho druhu, s důrazem na otevřené licence ​spolupráci v rámci celosvětové komunity,+4.asdružovat zájemce o moderní technologie ​návazné ​vědecké disciplíny ​umělecké 
 +směry,
  
-4.dvzdělávat veřejnost ​šířit technologickou osvětu publikační a přednáškovou činností, kurzy a workshopy,+4.bumožňovat členům neformální spolupráci na společných technologických projektech,​ 
 +nezávislý vědecký výzkum ​sebevzdělávání v podnětném prostředí,
  
-4.e) umožňovat spřáteleným skupinám a organizacím využívat zdroje a prostory sdružení k veřejným přednáškám a akcím odpovídajícím zaměření sdružení,+4.c) poskytovat otevřenou platformu pro výzkum, vývoj a implementaci technologií všeho 
 +druhu, s důrazem na otevřené licence a spolupráci v rámci celosvětové komunity, 
 + 
 +4.d) vzdělávat veřejnost a šířit technologickou osvětu publikační a přednáškovou činností,​ 
 +kurzy a workshopy,​ 
 + 
 +4.e) umožňovat spřáteleným skupinám a organizacím využívat zdroje a prostory sdružení k 
 +veřejným přednáškám a akcím odpovídajícím zaměření sdružení,
  
 4.f) pracovat s dětmi a mládeží. 4.f) pracovat s dětmi a mládeží.
  
-5) Předmětem činnosti ​sdružení ​je naplňování ​cílů sdružení.+5) Předmětem činnosti ​spolku ​je naplňování ​účelu spolku.
  
-=====  II. Členství ​ =====+===== II. Členství =====
  
-1) Členem ​sdružení ​se může stát občan libovolného státukterý ​se chce podílet na uskutečňování ​cílů sdružení. Na přijetí do sdružení ​není nárok.+1) Členem ​spolku ​se může stát libovolná fyzická osobakterá ​se chce podílet na naplňování ​účelu 
 +spolku. Na přijetí do spolku ​není nárok.
  
-2) Zájemce o členství podává přihlášku ​radě sdružení. Rada svým rozhodnutím rozhodne o přijetí zájemce ​jako člena ​sdružení.+2) Zájemce o členství podává přihlášku ​Radě spolku. Rada spolku ​svým rozhodnutím rozhodne o 
 +přijetí, či nepřijetí zájemce ​za člena ​spolku.
  
 3) Členství zaniká: 3) Členství zaniká:
  
-3.a) na vlastní žádost člena doručenou ​radě sdružení,+3.a) na vlastní žádost člena doručenou ​Radě spolku,
  
 3.b) úmrtím člena, 3.b) úmrtím člena,
  
-3.c) vyloučením člena ze sdružení,+3.c) vyloučením člena ze spolku,
  
-3.d) se zánikem ​sdružení.+3.d) se zánikem ​spolku.
  
-4Členství ​může být pozastaveno ​na vlastní žádost nebo rozhodnutím rady sdružení.+3.eje-li členství pozastaveno ​po dobu delší než dva roky.
  
-5Pozastavení a obnovení členství ​na vlastní žádost nepodléhá schválení a může ​trvat libovolně dlouho.+4Členství může ​být pozastaveno na vlastní žádost nebo rozhodnutím Rady spolku.
  
-6Rada sdružení může pozastavit ​členství ​jako výstrahu za porušení těchto stanov nebo vnitřních předpisů sdružení nebo jako součást návrhu na vyloučení člena. Pozastavení členství Radou sdružení nesmí bez souhlasu Valné hromady trvat déle než 30 dní.+5Pozastavení ​členství ​na vlastní ​žádost ​jeho následné obnovení nepodléhá schválení.
  
-7) Rada sdružení nemůže pozastavit členství člena ​Revizní komiseNávrh na pozastavení jeho členství ​dává Rada sdružení Valné ​hromadě, která o návrhu rozhodne.+6) Rada spolku může pozastavit členství ​jako výstrahu za porušení těchto stanov nebo vnitřních 
 +předpisů spolku nebo jako součást návrhu na vyloučení ​člena. ​Pozastavení ​členství ​Radou 
 +sdružení ​nesmí bez souhlasu ​Valné ​hromady trvat déle než 30 dní.
  
-8) Člen může být vyloučen ze sdružení Valnou hromadou. Pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků může člena vyloučit Rada sdružení ​svým rozhodnutím. Rada sdružení ​smí vyloučit pouze člena, kterému je oprávněna pozastavit členství.+7) Rada spolku nemůže pozastavit členství člena Revizní komise. Návrh na pozastavení jeho 
 +členství dává Rada spolku Valné hromadě, která o návrhu rozhodne. 
 + 
 +8) Člen může být vyloučen ze sdružení Valnou hromadou. Pro dlouhodobé neplacení členských 
 +příspěvků může člena vyloučit Rada spolku ​svým rozhodnutím. Rada spolku ​smí vyloučit pouze 
 +člena, kterému je oprávněna pozastavit členství.
  
 9) Důvodem pro vyloučení je: 9) Důvodem pro vyloučení je:
Line 63: Line 80:
 9.c) opakovaná výstraha za porušení stanov, 9.c) opakovaná výstraha za porušení stanov,
  
-9.d) poškození dobré pověsti ​sdružení.+9.d) poškození dobré pověsti ​spolku.
  
-=====  III. Práva a povinnosti členů ​ =====+===== III. Práva a povinnosti členů =====
  
-1) Člen sdružení ​má právo:+1) Člen spolku ​má právo:
  
 1.a) účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a uplatňovat návrhy, 1.a) účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a uplatňovat návrhy,
  
-1.b) volit a být volen do volených orgánů ​sdružení,+1.b) volit a být volen do volených orgánů ​spolku,
  
-1.c) využívat, za podmínek stanovených ​radou, prostředků a produktů ​sdružení,+1.c) využívat, za podmínek stanovených ​Radou, prostředků a produktů ​spolku,
  
-1.d) dávat podnět ke kontrole ​revizní ​komisi.+1.d) dávat podnět ke kontrole ​Revizní ​komisi.
  
-2) Člen sdružení ​má povinnost:+2) Člen spolku ​má povinnost:
  
-2.a) dodržovat stanovy ​sdružení ​a všechny vnitřní předpisy ​sdružení,+2.a) dodržovat stanovy ​spolku ​a všechny vnitřní předpisy ​spolku,
  
 2.b) platit ve stanovené lhůtě členské příspěvky,​ 2.b) platit ve stanovené lhůtě členské příspěvky,​
  
-2.c) oznámit změny údajů vedených v seznamu členů ​sdružení.+2.c) oznámit změny údajů vedených v seznamu členů ​spolku.
  
 3) Člen s pozastaveným členstvím:​ 3) Člen s pozastaveným členstvím:​
  
-3.a) má právo účastnit se valné ​hromady, ale nemá právo na ní hlasovat nebo uplatňovat návrhy vyjma návrhu na zrušení rozhodnutí ​rady o jeho pozastavení členství ve sdružení,+3.a) má právo účastnit se Valné ​hromady, ale nemá právo na ní hlasovat nebo uplatňovat 
 +návrhy vyjma návrhu na zrušení rozhodnutí ​Rady o jeho pozastavení členství ve spolku,
  
-3.b) nemá právo volit a být volen do volených orgánů ​sdružení,+3.b) nemá právo volit a být volen do volených orgánů ​spolku,
  
-3.c) nemá povinnost platit členské příspěvky,​+3.c) nemá povinnost platit členské příspěvky ​za dobu, kdy má pozastavené členství,
  
-3.d) nemá právo využívat prostředků a produktů ​sdružení, pokud rada nerozhodne jinak.+3.d) nemá právo využívat prostředků a produktů ​spolku, pokud Rada nerozhodne jinak.
  
-=====  IV. Orgány ​sdružení  ​=====+===== IV. Orgány ​spolku ​=====
  
-1) Orgány ​sdružení ​jsou Valná hromada, ​předseda ​sdružení ​(dále také jen "​Předseda"​),​ Rada sdružení ​a Revizní komise.+1) Orgány ​spolku ​jsou Valná hromada, ​Předseda ​spolku ​(dále také jen "​Předseda"​),​ Rada spolku 
 +(dále také jen "​Rada"​) ​a Revizní komise.
  
-2) Valná hromada volí do orgánů ​sdružení ​dle zásady tajné volby a při zachování demokratických principů. Podrobný volební řád stanoví Valná hromada.+2) Valná hromada volí do orgánů ​spolku ​dle zásady tajné volby a při zachování demokratických 
 +principů. Podrobný volební řád stanoví Valná hromada.
  
-3) Všechny orgány ​sdružení ​pořizují zápis ze svých schůzí. Pro tento účel jsou na schůzi zvoleni zapisovatel a ověřovatel,​ kteří zápis opatří svým podpisem. Zápisy se archivují a jsou na vyžádání přístupné všem členům ​sdružení, zejména prostřednictvím WWW stránek ​sdružení. O zveřejnění zápisu veřejnosti rozhoduje Valná hromada.+3) Všechny orgány ​spolku ​pořizují zápis ze svých schůzí. Pro tento účel jsou na schůzi zvoleni 
 +zapisovatel a ověřovatel,​ kteří zápis opatří svým podpisem. Zápisy se archivují a jsou na 
 +vyžádání přístupné všem členům ​spolku, zejména prostřednictvím WWW stránek ​spolku. O 
 +zveřejnění zápisu veřejnosti rozhoduje Valná hromada.
  
-4) Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, přijímají orgány ​sdružení ​rozhodnutí nadpoloviční většinou svých členů.+4) Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, přijímají orgány ​spolku ​rozhodnutí nadpoloviční 
 +většinou svých členů.
  
-5) Člen sdružení ​zvolený do orgánu ​sdružení ​nemůže být zvolen do jiného orgánu ​sdružení.+5) Člen spolku ​zvolený do orgánu ​spolku ​nemůže být zvolen do jiného orgánu ​spolku.
  
-6) Členství v orgánech ​sdružení ​zaniká společně se zánikem členství ve sdružení.+6) Členství v orgánech ​spolku ​zaniká společně se zánikem členství ve spolku.
  
-7) Pozastavením členství ve sdružení ​je také pozastaven výkon funkce v orgánu ​sdružení. Pokud pozastavení členství trvá déle než 30 dní, pak členství v orgánech ​sdružení, s výjimkou Valné hromady, zaniká.+7) Pozastavením členství ve spolku ​je také pozastaven výkon funkce v orgánu ​spolku. Pokud 
 +pozastavení členství trvá déle než 30 dní, pak členství v orgánech ​spolku, s výjimkou Valné 
 +hromady, zaniká.
  
-8) Valná hromada je nejvyšším orgánem ​sdružení ​a je tvořena všemi členy ​sdružení.+8) Valná hromada je nejvyšším orgánem ​spolku ​a je tvořena všemi členy ​spolku.
  
-8.a) Valnou hromadu svolává ​rada sdružení ​nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců do následujícího roku. Předseda Valnou hromadu svolá kdykoliv o to požádá nejméně třetina členů a nebo Revizní komise. V takovém případě ji svolá do měsíce od doručení návrhu. Nemá-li kdo Valnou hromadu svolat, může Valnou hromadu svolat libovolný člen sdružení.+8.a) Valnou hromadu svolává ​Rada spolku ​nejméně jednou ročně s přesahem maximálně 
 +dvou měsíců do následujícího roku. Předseda Valnou hromadu svolá kdykoliv o to 
 +požádá nejméně třetina členů a nebo Revizní komise. V takovém případě ji svolá do 
 +měsíce od doručení návrhu. Nemá-li kdo Valnou hromadu svolat, může Valnou 
 +hromadu svolat libovolný člen spolku.
  
-8.b) Pozvánka na Valnou hromadu, obsahující informace o termínu, místu konání a navrhovaném programu ​valné ​hromady musí být zveřejněna na WWW serveru ​sdružení ​a rozeslána všem členům ​sdružení ​elektronickou nebo papírovou poštou nejpozději 14 dní před navrhovaným termínem konání.+8.b) Pozvánka na Valnou hromadu, obsahující informace o termínu, místu konání a 
 +navrhovaném programu ​Valné ​hromady musí být zveřejněna na WWW serveru ​spolku ​a 
 +rozeslána všem členům ​spolku ​elektronickou nebo papírovou poštou nejpozději 14 dní 
 +před navrhovaným termínem konání.
  
-8.c) Pokud je na programu Valné hromady závažný bod jednání (volba orgánů ​sdružení, změna stanov nebo zrušení ​sdružení), musí být tento bod uveden v navrhovaném programu Valné hromady. Takovýto bod není možné zařadit na program jednání dodatečně. Výjimkou je volba nové Rady sdružení, pokud Rada sdružení, která vykonává funkci Předsedy, na Valné hromadě odstoupí. V takovém případě Valná hromada zvolí novou radu sdružení.+8.c) Pokud je na programu Valné hromady závažný bod jednání (volba orgánů ​spolku, 
 +změna stanov nebo zrušení ​spolku), musí být tento bod uveden v navrhovaném 
 +programu Valné hromady. Takovýto bod není možné zařadit na program jednání 
 +dodatečně. Výjimkou je volba nové Rady spolku, pokud Rada spolku, která vykonává 
 +funkci Předsedy, na Valné hromadě odstoupí. V takovém případě Valná hromada zvolí 
 +novou Radu spolku.
  
-8.d) Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Pro odvolání Předsedy, člena Rady sdružení ​nebo člena Revizní komise a pro změnu těchto stanov je potřeba třípětinové většiny přítomných členů.+8.d) Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Pro 
 +odvolání Předsedy, člena Rady spolku ​nebo člena Revizní komise a pro změnu těchto 
 +stanov je potřeba třípětinové většiny přítomných členů.
  
-8.e) Body programu týkající se zrušení členství ve sdružení ​a nebo potvrzení pozastavení členství ve sdružení ​budou zařazeny na program ​valné ​hromady před všemi ostatními body programu vyjma organizačních (volba zapisovatele,​ ověřovatele,​ schválení programu a podobně).+8.e) Body programu týkající se zrušení členství ve spolku ​a nebo potvrzení pozastavení 
 +členství ve spolku ​budou zařazeny na program ​Valné ​hromady před všemi ostatními 
 +body programu vyjma organizačních (volba zapisovatele,​ ověřovatele,​ schválení 
 +programu a podobně).
  
-8.f) Rozhodnutí o zrušení pozastavení členství nabývá účinnosti okamžitě po projednání příslušného bodu programu.+8.f) Rozhodnutí o zrušení pozastavení členství nabývá účinnosti okamžitě po projednání 
 +příslušného bodu programu.
  
-8.g) Schůzi Valné hromady řídí Předseda ​sdružení.+8.g) Schůzi Valné hromady řídí Předseda ​spolku.
  
 8.h) Valná hromada je schopná se usnášet za přítomnosti alespoň třetiny svých členů. 8.h) Valná hromada je schopná se usnášet za přítomnosti alespoň třetiny svých členů.
Line 131: Line 175:
 8.i) Člen Valné hromady se může nechat zastoupit na základě ověřené plné moci. 8.i) Člen Valné hromady se může nechat zastoupit na základě ověřené plné moci.
  
-8.j) V pozvánce na Valnou hromadu lze uvést termín konání Náhradní Valné hromady, který musí být nejdříve 30 minut po termínu řádné Valné hromady. V případě, že byl termín uveden a při zahájení řádně svolané Valné hromady není tato Valná hromada usnášeníschopná,​ koná se v uvedeném termínu Náhradní Valná hromada, která je vždy usnášeníschopná. Mimořádná Valná hromada je vázána programem řádně svolané Valné hromady a nové body lze na program zařadit, jen pokud to vyžadují tyto Stanovy. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.+8.j) V pozvánce na Valnou hromadu lze uvést termín konání Náhradní Valné hromady, 
 +který musí být nejdříve 30 minut po termínu řádné Valné hromady. V případě, že byl 
 +termín uveden a při zahájení řádně svolané Valné hromady není tato Valná hromada 
 +usnášeníschopná,​ koná se v uvedeném termínu Náhradní Valná hromada, která je vždy 
 +usnášeníschopná. Mimořádná Valná hromada je vázána programem řádně svolané Valné 
 +hromady a nové body lze na program zařadit, jen pokud to vyžadují tyto Stanovy. 
 +Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
  
-8.k) Valnou hromadu lze uspořádat také ve zjednodušené formě přes internet (per rollam). Valná hromada ve zjednodušené formě nemůže volit do orgánů ​sdružení, měnit Stanovy a rozhodnout o zániku ​sdružení. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.+8.k) Valnou hromadu lze uspořádat také ve zjednodušené formě přes internet (per rollam). 
 +Valná hromada ve zjednodušené formě nemůže volit do orgánů ​spolku, měnit Stanovy a 
 +rozhodnout o zániku ​spolku. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
  
-9) Předseda ​sdružení ​je statutárním orgánem ​sdružení.+9) Předseda ​spolku ​je statutárním orgánem ​spolku.
  
-9.a) Předsedu ​sdružení ​volí a odvolává Valná hromada.+9.a) Předsedu ​spolku ​volí a odvolává Valná hromada.
  
-9.b) Funkční období předsedy ​je 1 rok. Předseda sdružení svolá Valnou hromadu za účelem volby Předsedy tak, aby volba proběhla nejdříve 30 dní před koncem jeho mandátu a nejpozději v poslední den jeho mandátu.+9.b) Funkční období předsedy ​jsou 2 roky. Předseda sdružení svolá Valnou hromadu za 
 +účelem volby Předsedy tak, aby volba proběhla nejdříve 30 dní před koncem jeho 
 +mandátu a nejpozději v poslední den jeho mandátu.
  
-9.c) Předseda rozhoduje v neodkladných věcech a provádí neodkladné úkony, pokud k tomu není zapotřebí souhlas jiného orgánu ​sdružení.+9.c) Předseda rozhoduje v neodkladných věcech a provádí neodkladné úkony, pokud k tomu 
 +není zapotřebí souhlas jiného orgánu ​spolku.
  
-9.d) Předseda se při výkonu své funkce řídí rozhodnutím Valné hromady a Rady sdružení.+9.d) Předseda se při výkonu své funkce řídí rozhodnutím Valné hromady a Rady spolku.
  
-9.e) Předseda ​sdružení ​může část svých pravomocí převést na radu sdružení.+9.e) Předseda ​spolku ​může část svých pravomocí převést na Radu spolku.
  
-9.f) Předseda je oprávněn účastnit se zasedání všech orgánů ​sdružení. Pokud není jejich členem, má právo poradní.+9.f) Předseda je oprávněn účastnit se zasedání všech orgánů ​spolku. Pokud není jejich 
 +členem, má právo poradní.
  
-9.g) Nestanoví-li Valná hromada jinak, není Předseda bez souhlasu Rady sdružení ​oprávněn zavazovat ​sdružení ​nad částku ve výši 5.000,- Kč.+9.g) Nestanoví-li Valná hromada jinak, není Předseda bez souhlasu Rady spolku ​oprávněn 
 +zavazovat ​spolek ​nad částku ve výši 5.000,- Kč.
  
-9.h) V případě, že se uvolní místo Předsedy, svolá Rada sdružení ​do jednoho měsíce Valnou hromadu za účelem volby Předsedy. Do zvolení nového Předsedy přejímá jeho pravomoci Rada sdružení. Stejného postupu se použije, pokud Předseda nebyl na Valné hromadě zvolen.+9.h) V případě, že se uvolní místo Předsedy, svolá Rada spolku ​do jednoho měsíce Valnou 
 +hromadu za účelem volby Předsedy. Do zvolení nového Předsedy přejímá jeho 
 +pravomoci Rada sdružení. Stejného postupu se použije, pokud Předseda nebyl na Valné 
 +hromadě zvolen.
  
-10) Rada sdružení ​je výkonný orgán sdružení.+10) Rada spolku ​je výkonným orgánem spolku.
  
-10.a) Rada sdružení ​má 4, 6 nebo 8 členů, z nichž jedním je Předseda ​sdružení ​a zbylé členy volí a odvolává Valná hromada.+10.a) Rada spolku ​má 4, 6 nebo 8 členů, z nichž jedním je Předseda ​spolku ​a zbylé členy volí a 
 +odvolává Valná hromada.
  
-10.b) Je-li zvolen nový edseda sdruženíje volena i nová Rada sdružení.+10.b) Funkční období Rady spolku je 1 rok. Funkční období Rady spolku, která z důvodu 
 +uvolnění místa ​edsedy spolku přejala jeho pravomocitrvá až do zvolení Předsedy 
 +spolku.
  
-10.c) Je-li schůzi Rady sdružení ​přítomen Předseda ​sdružení, má při rovnosti hlasů rozhodující hlas.+10.c) Je-li schůzi Rady spolku ​přítomen Předseda ​spolku, má při rovnosti hlasů rozhodující 
 +hlas.
  
-10.d) Rada sdružení ​se řídí rozhodnutím Valné hromady.+10.d) Rada spolku ​se řídí rozhodnutím Valné hromady.
  
-10.e) Rada sdružení ​spravuje majetek ​sdružení ​a vede jeho evidenci.+10.e) Rada spolku ​spravuje majetek ​spolku ​a vede jeho evidenci.
  
-10.f) Rada sdružení ​předkládá ​valné ​hromadě jednou za rok zprávu o činnosti ​sdružení.+10.f) Rada spolku ​předkládá ​Valné ​hromadě jednou za rok zprávu o činnosti ​spolku.
  
-10.g) Je-li počet členů Rady sdružení ​jiný, než počet členů stanovený těmito stanovami, pak rada kooptuje takový nejnižší počet členů ​sdružení, aby dosáhla počtu volených členů stanoveného těmito stanovami. Rada sdružení ​smí kooptovat pouze ty členy, kteří by mohli být zvoleni do Rady sdružení. Tito kooptovaní členové ​musí být potvrzeni ​nejbližší ​valnou hromadou.+10.g) Je-li počet členů Rady spolku ​jiný, než počet členů stanovený těmito stanovami, pak 
 +Rada kooptuje takový nejnižší počet členů ​spolku, aby dosáhla počtu volených členů 
 +stanoveného těmito stanovami. Rada spolku ​smí kooptovat pouze ty členy, kteří by 
 +mohli být zvoleni do Rady spolku. Tito kooptovaní členové ​mají mandát pouze do 
 +nejbližší ​Valné hromady.
  
-11) Revizní komise je kontrolní orgán sdružení, který je odpovědný pouze valné ​hromadě.+11) Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který je odpovědný pouze Valné ​hromadě.
  
-11.a) Revizní komise má nejméně ​dva členy, které volí a odvolává Valná hromada.+11.a) Revizní komise má nejméně ​tři členy, které volí a odvolává Valná hromada.
  
-11.b) Revizní komise ​podává Valné hromadě jednou ročně zprávu o hospodaření.+11.b) Funkční období ​Revizní komise ​je tříleté.
  
-11.c) Revizní komise ​šetří stížnosti ​členů ​na postup Předsedy sdružení a Rady sdružení. Zprávu o výsledku šetření předkládá Revizní komise valné hromadě sdružení.+11.c) Revizní komise ​má působnost Kontrolní komise dle zákona. Zákon dále stanovuje 
 +práva a povinnosti jejích ​členů.
  
-11.d) Revizní komise ​závazně vykládá stanovy a vnitřní předpisy sdružení pro účely sdružení.+11.d) Revizní komise ​dále
  
-11.eNávrh na změnu stanov musí být předložen Revizní komisi nejméně 14 dní před konáním ​Valné ​hromady, na jejímž programu má tato změna stanov být projednána. Revizní komise vypracuje v součinnosti s autorem původního návrhu návrh pozměných stanovkterý předloží této Valné hromadě ke schválení. Autor původního návrhu může Valné hromadě předložit svůj původní návrh na změnu stanov.+11.d.1podává ​Valné ​hromadě jednou ročně zprávu o hospodaření,
  
-11.fRevizní komise má přístup ke všem dokladůdokumentům nutným k provádění její činnosti.+11.d.2) šetří stížnosti členů na postup Předsedy spolku ​Rady spolku; zprávu o 
 +výsledku šetření předkládá Revizní komise Valné hromadě spolku,
  
-11.gFunkční období ​Revizní komise ​je nejvýše tříleté.+11.d.3pro účely spolku závazně vykládá stanovy a vnitřní předpisy spolku; nález 
 +Revizní komise ​dle tohoto ustanovení není rozhodčím nálezem rozhodčí komise 
 +spolku ve smyslu zákona č216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 
 +rozhodčích nálezů,
  
-=====  VZásady hospodaření  =====+11.d.4) posuzuje návrhy na změnu stanov; návrh na změnu stanov musí být předložen 
 +Revizní komisi nejméně 14 dní před konáním Valné hromady, na jejímž 
 +programu má tato změna stanov být projednána. Revizní komise vypracuje v 
 +součinnosti s autorem původního návrhu návrh pozměněných stanov, který 
 +předloží této Valné hromadě ke schválení;​ navrhovatel původního návrhu může 
 +Valné hromadě předložit svůj původní návrh na změnu stanov.
  
-1Sdružení hospodaří se svým majetkem, jehož zdroji jsou zejména:+11.eRevizní komise má přístup ke všem dokladům a dokumentům nutným k provádění její 
 +činnosti. 
 + 
 +===== V. Zásady hospodaření ===== 
 + 
 +1) Spolek ​hospodaří se svým majetkem, jehož zdroji jsou zejména:
  
 1.a) členské příspěvky,​ 1.a) členské příspěvky,​
Line 197: Line 280:
 1.d) příjmy z jiných finančních zdrojů (přednášky,​ semináře, publikační činnost). 1.d) příjmy z jiných finančních zdrojů (přednášky,​ semináře, publikační činnost).
  
-2) Tyto zdroje jsou využívány výhradně v souladu s předmětem činnosti ​sdružení ​a k zajištění jeho provozu.+2) Tyto zdroje jsou využívány výhradně v souladu s předmětem činnosti ​spolku ​a k zajištění jeho 
 +provozu)
  
-3) Cílem činnosti ​sdružení ​není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu ​sdružení.+3) Cílem činnosti ​spolku ​není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím 
 +období podle rozpočtu ​spolku.
  
-4) Rozpočet ​sdružení ​vypracovává jednou ročně Rada sdružení a dává ho ke schválení Valné hromadě. Rozpočet je vnitřním předpisem ​sdružení.+4) Rozpočet ​spolku ​vypracovává jednou ročně Rada sdružení a dává ho ke schválení Valné 
 +hromadě. Rozpočet je vnitřním předpisem ​spolku.
  
-5) Účetní závěrka za minulý kalendářní rok musí být projednána Radou sdružení ​nejpozději do konce února následujícího roku.+5) Účetní závěrka za minulý kalendářní rok musí být projednána Radou spolku ​nejpozději do 
 +konce února následujícího roku.
  
-6) Za finanční hospodaření ​sdružení ​zodpovídá Rada sdružení, dispoziční právo k účtu má Předseda ​sdružení, který podle svého uvážení může toto dispoziční právo udělit i dalším členům Rady sdružení ​na dobu určitou, nejdéle však do konce svého ​funkčního období. ​+6) Za finanční hospodaření ​spolku ​zodpovídá Rada spolku, dispoziční právo k účtu má Předseda 
 +spolku, který podle svého uvážení může toto dispoziční právo udělit i dalším členům Rady 
 +spolku ​na dobu určitou, nejdéle však do konce jejich ​funkčního období.
  
-7) Ve věcech finančních zodpovídá Radě sdružení ​za využívání bankovních účtů ​předseda ​sdružení, a to vždy v příslušném funkčním období. Rada sdružení ​zpravidla pověřuje svého člena (například hospodáře),​ aby pomáhal Předsedovi s hospodářskou agendou a případně s řízením práce kvalifikované externí síly, pověřené péčí o účetní doklady ​sdružení.+7) Ve věcech finančních zodpovídá Radě spolku ​za využívání bankovních účtů ​Předseda ​spolku, a 
 +to vždy v příslušném funkčním období. Rada spolku ​zpravidla pověřuje svého člena (například 
 +hospodáře),​ aby pomáhal Předsedovi s hospodářskou agendou a případně s řízením práce 
 +kvalifikované externí síly, pověřené péčí o účetní doklady ​spolku.
  
 8) Kontrolu plnění rozpočtu provádí Revizní komise. 8) Kontrolu plnění rozpočtu provádí Revizní komise.
  
-9) Pravidla pro přístup k bankovnímu účtu sdružení stanoví vnitřním předpisem Valná hromada. +===== VI. Zánik ​spolku ​=====
- +
-=====  VI. Zánik ​sdružení  ​===== +
- +
-1) Sdružení zaniká rozhodnutím Valné hromady, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny všech řádných členů.+
  
-2Valná hromadakterá rozhodla o zániku sdružení, rozhodne také o majetkovém vypořádání. Případný kladný zůstatek majetku bude bezúplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou sdružení blízké.+1Spolek zaniká rozhodnutím Valné hromadyvysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny 
 +všech ​řádných členů.
  
-=====  VIIZávěrečná ustanovení ​ =====+2) Valná hromada, která rozhodla o zániku spolku, rozhodne také o majetkovém vypořádání. 
 +Případný kladný zůstatek majetku bude bezúplatně převeden na jinou právnickou osobu 
 +neziskového charakteru, jejíž účel je sdružení blízký.
  
-1) První radou sdružení jsou členové přípravného výboru. Tato rada sdružení má pravomoce předsedy dle ustanovení ​o uvolnění místa ​ předsedy.+===== VII. Závěrečná ustanovení ​=====
  
-2Rada sdružení svolá ustavující valnou hromadu nejpozději do 30 dnů od registrace sdružení. Součástí programu této valné hromady bude volba Předsedy, Rady sdružení a Revizní komise.+1Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí zákonem.
  
-3) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení.+===== VIIIÚčinnost =====
  
 +Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2015.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki