Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
legal:stanovy-new [2013/07/17 15:03]
stevko staging area
legal:stanovy-new [2015/10/14 02:15] (current)
pasky
Line 1: Line 1:
 +====== ​ Stanovy - staging area  ======
  
 +<note warning>​Work in progress</​note>​
 +
 +<​note>​
 +Toto je stránka, kde žijú stanovy v medziobdobí po schválení Valnou hromadou, ale pred potvrdením od ministerstva vnitra.
 +</​note>​
 +
 +===== I. Všeobecná ustanovení =====
 +
 +1) Brmlab, z.s. (dále jen spolek) je samosprávným,​ dobrovolným,​ nezávislým a neziskovým
 +spolkem fyzických osob.
 +
 +2) Spolek je založen podle § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále
 +jen zákon).
 +
 +3) Sídlem spolku je Bubenská 1477/1, 17000 Praha 7-Holešovice.
 +
 +4) Účelem spolku je veřejně prospěšná činnost, zejména:
 +
 +4.a) sdružovat zájemce o moderní technologie a návazné vědecké disciplíny a umělecké
 +směry,
 +
 +4.b) umožňovat členům neformální spolupráci na společných technologických projektech,
 +nezávislý vědecký výzkum a sebevzdělávání v podnětném prostředí,​
 +
 +4.c) poskytovat otevřenou platformu pro výzkum, vývoj a implementaci technologií všeho
 +druhu, s důrazem na otevřené licence a spolupráci v rámci celosvětové komunity,
 +
 +4.d) vzdělávat veřejnost a šířit technologickou osvětu publikační a přednáškovou činností,
 +kurzy a workshopy,
 +
 +4.e) umožňovat spřáteleným skupinám a organizacím využívat zdroje a prostory sdružení k
 +veřejným přednáškám a akcím odpovídajícím zaměření sdružení,
 +
 +4.f) pracovat s dětmi a mládeží.
 +
 +5) Předmětem činnosti spolku je naplňování účelu spolku.
 +
 +===== II. Členství =====
 +
 +1) Členem spolku se může stát libovolná fyzická osoba, která se chce podílet na naplňování účelu
 +spolku. Na přijetí do spolku není nárok.
 +
 +2) Zájemce o členství podává přihlášku Radě spolku. Rada spolku svým rozhodnutím rozhodne o
 +přijetí, či nepřijetí zájemce za člena spolku.
 +
 +3) Členství zaniká:
 +
 +3.a) na vlastní žádost člena doručenou Radě spolku,
 +
 +3.b) úmrtím člena,
 +
 +3.c) vyloučením člena ze spolku,
 +
 +3.d) se zánikem spolku.
 +
 +3.e) je-li členství pozastaveno po dobu delší než dva roky.
 +
 +4) Členství může být pozastaveno na vlastní žádost nebo rozhodnutím Rady spolku.
 +
 +5) Pozastavení členství na vlastní žádost a jeho následné obnovení nepodléhá schválení.
 +
 +6) Rada spolku může pozastavit členství jako výstrahu za porušení těchto stanov nebo vnitřních
 +předpisů spolku nebo jako součást návrhu na vyloučení člena. Pozastavení členství Radou
 +sdružení nesmí bez souhlasu Valné hromady trvat déle než 30 dní.
 +
 +7) Rada spolku nemůže pozastavit členství člena Revizní komise. Návrh na pozastavení jeho
 +členství dává Rada spolku Valné hromadě, která o návrhu rozhodne.
 +
 +8) Člen může být vyloučen ze sdružení Valnou hromadou. Pro dlouhodobé neplacení členských
 +příspěvků může člena vyloučit Rada spolku svým rozhodnutím. Rada spolku smí vyloučit pouze
 +člena, kterému je oprávněna pozastavit členství.
 +
 +9) Důvodem pro vyloučení je:
 +
 +9.a) neplacení členských příspěvků,​
 +
 +9.b) hrubé porušení těchto stanov,
 +
 +9.c) opakovaná výstraha za porušení stanov,
 +
 +9.d) poškození dobré pověsti spolku.
 +
 +===== III. Práva a povinnosti členů =====
 +
 +1) Člen spolku má právo:
 +
 +1.a) účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a uplatňovat návrhy,
 +
 +1.b) volit a být volen do volených orgánů spolku,
 +
 +1.c) využívat, za podmínek stanovených Radou, prostředků a produktů spolku,
 +
 +1.d) dávat podnět ke kontrole Revizní komisi.
 +
 +2) Člen spolku má povinnost:
 +
 +2.a) dodržovat stanovy spolku a všechny vnitřní předpisy spolku,
 +
 +2.b) platit ve stanovené lhůtě členské příspěvky,​
 +
 +2.c) oznámit změny údajů vedených v seznamu členů spolku.
 +
 +3) Člen s pozastaveným členstvím:​
 +
 +3.a) má právo účastnit se Valné hromady, ale nemá právo na ní hlasovat nebo uplatňovat
 +návrhy vyjma návrhu na zrušení rozhodnutí Rady o jeho pozastavení členství ve spolku,
 +
 +3.b) nemá právo volit a být volen do volených orgánů spolku,
 +
 +3.c) nemá povinnost platit členské příspěvky za dobu, kdy má pozastavené členství,
 +
 +3.d) nemá právo využívat prostředků a produktů spolku, pokud Rada nerozhodne jinak.
 +
 +===== IV. Orgány spolku =====
 +
 +1) Orgány spolku jsou Valná hromada, Předseda spolku (dále také jen "​Předseda"​),​ Rada spolku
 +(dále také jen "​Rada"​) a Revizní komise.
 +
 +2) Valná hromada volí do orgánů spolku dle zásady tajné volby a při zachování demokratických
 +principů. Podrobný volební řád stanoví Valná hromada.
 +
 +3) Všechny orgány spolku pořizují zápis ze svých schůzí. Pro tento účel jsou na schůzi zvoleni
 +zapisovatel a ověřovatel,​ kteří zápis opatří svým podpisem. Zápisy se archivují a jsou na
 +vyžádání přístupné všem členům spolku, zejména prostřednictvím WWW stránek spolku. O
 +zveřejnění zápisu veřejnosti rozhoduje Valná hromada.
 +
 +4) Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, přijímají orgány spolku rozhodnutí nadpoloviční
 +většinou svých členů.
 +
 +5) Člen spolku zvolený do orgánu spolku nemůže být zvolen do jiného orgánu spolku.
 +
 +6) Členství v orgánech spolku zaniká společně se zánikem členství ve spolku.
 +
 +7) Pozastavením členství ve spolku je také pozastaven výkon funkce v orgánu spolku. Pokud
 +pozastavení členství trvá déle než 30 dní, pak členství v orgánech spolku, s výjimkou Valné
 +hromady, zaniká.
 +
 +8) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku.
 +
 +8.a) Valnou hromadu svolává Rada spolku nejméně jednou ročně s přesahem maximálně
 +dvou měsíců do následujícího roku. Předseda Valnou hromadu svolá kdykoliv o to
 +požádá nejméně třetina členů a nebo Revizní komise. V takovém případě ji svolá do
 +měsíce od doručení návrhu. Nemá-li kdo Valnou hromadu svolat, může Valnou
 +hromadu svolat libovolný člen spolku.
 +
 +8.b) Pozvánka na Valnou hromadu, obsahující informace o termínu, místu konání a
 +navrhovaném programu Valné hromady musí být zveřejněna na WWW serveru spolku a
 +rozeslána všem členům spolku elektronickou nebo papírovou poštou nejpozději 14 dní
 +před navrhovaným termínem konání.
 +
 +8.c) Pokud je na programu Valné hromady závažný bod jednání (volba orgánů spolku,
 +změna stanov nebo zrušení spolku), musí být tento bod uveden v navrhovaném
 +programu Valné hromady. Takovýto bod není možné zařadit na program jednání
 +dodatečně. Výjimkou je volba nové Rady spolku, pokud Rada spolku, která vykonává
 +funkci Předsedy, na Valné hromadě odstoupí. V takovém případě Valná hromada zvolí
 +novou Radu spolku.
 +
 +8.d) Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Pro
 +odvolání Předsedy, člena Rady spolku nebo člena Revizní komise a pro změnu těchto
 +stanov je potřeba třípětinové většiny přítomných členů.
 +
 +8.e) Body programu týkající se zrušení členství ve spolku a nebo potvrzení pozastavení
 +členství ve spolku budou zařazeny na program Valné hromady před všemi ostatními
 +body programu vyjma organizačních (volba zapisovatele,​ ověřovatele,​ schválení
 +programu a podobně).
 +
 +8.f) Rozhodnutí o zrušení pozastavení členství nabývá účinnosti okamžitě po projednání
 +příslušného bodu programu.
 +
 +8.g) Schůzi Valné hromady řídí Předseda spolku.
 +
 +8.h) Valná hromada je schopná se usnášet za přítomnosti alespoň třetiny svých členů.
 +
 +8.i) Člen Valné hromady se může nechat zastoupit na základě ověřené plné moci.
 +
 +8.j) V pozvánce na Valnou hromadu lze uvést termín konání Náhradní Valné hromady,
 +který musí být nejdříve 30 minut po termínu řádné Valné hromady. V případě, že byl
 +termín uveden a při zahájení řádně svolané Valné hromady není tato Valná hromada
 +usnášeníschopná,​ koná se v uvedeném termínu Náhradní Valná hromada, která je vždy
 +usnášeníschopná. Mimořádná Valná hromada je vázána programem řádně svolané Valné
 +hromady a nové body lze na program zařadit, jen pokud to vyžadují tyto Stanovy.
 +Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
 +
 +8.k) Valnou hromadu lze uspořádat také ve zjednodušené formě přes internet (per rollam).
 +Valná hromada ve zjednodušené formě nemůže volit do orgánů spolku, měnit Stanovy a
 +rozhodnout o zániku spolku. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
 +
 +9) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku.
 +
 +9.a) Předsedu spolku volí a odvolává Valná hromada.
 +
 +9.b) Funkční období předsedy jsou 2 roky. Předseda sdružení svolá Valnou hromadu za
 +účelem volby Předsedy tak, aby volba proběhla nejdříve 30 dní před koncem jeho
 +mandátu a nejpozději v poslední den jeho mandátu.
 +
 +9.c) Předseda rozhoduje v neodkladných věcech a provádí neodkladné úkony, pokud k tomu
 +není zapotřebí souhlas jiného orgánu spolku.
 +
 +9.d) Předseda se při výkonu své funkce řídí rozhodnutím Valné hromady a Rady spolku.
 +
 +9.e) Předseda spolku může část svých pravomocí převést na Radu spolku.
 +
 +9.f) Předseda je oprávněn účastnit se zasedání všech orgánů spolku. Pokud není jejich
 +členem, má právo poradní.
 +
 +9.g) Nestanoví-li Valná hromada jinak, není Předseda bez souhlasu Rady spolku oprávněn
 +zavazovat spolek nad částku ve výši 5.000,- Kč.
 +
 +9.h) V případě, že se uvolní místo Předsedy, svolá Rada spolku do jednoho měsíce Valnou
 +hromadu za účelem volby Předsedy. Do zvolení nového Předsedy přejímá jeho
 +pravomoci Rada sdružení. Stejného postupu se použije, pokud Předseda nebyl na Valné
 +hromadě zvolen.
 +
 +10) Rada spolku je výkonným orgánem spolku.
 +
 +10.a) Rada spolku má 4, 6 nebo 8 členů, z nichž jedním je Předseda spolku a zbylé členy volí a
 +odvolává Valná hromada.
 +
 +10.b) Funkční období Rady spolku je 1 rok. Funkční období Rady spolku, která z důvodu
 +uvolnění místa Předsedy spolku přejala jeho pravomoci, trvá až do zvolení Předsedy
 +spolku.
 +
 +10.c) Je-li schůzi Rady spolku přítomen Předseda spolku, má při rovnosti hlasů rozhodující
 +hlas.
 +
 +10.d) Rada spolku se řídí rozhodnutím Valné hromady.
 +
 +10.e) Rada spolku spravuje majetek spolku a vede jeho evidenci.
 +
 +10.f) Rada spolku předkládá Valné hromadě jednou za rok zprávu o činnosti spolku.
 +
 +10.g) Je-li počet členů Rady spolku jiný, než počet členů stanovený těmito stanovami, pak
 +Rada kooptuje takový nejnižší počet členů spolku, aby dosáhla počtu volených členů
 +stanoveného těmito stanovami. Rada spolku smí kooptovat pouze ty členy, kteří by
 +mohli být zvoleni do Rady spolku. Tito kooptovaní členové mají mandát pouze do
 +nejbližší Valné hromady.
 +
 +11) Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který je odpovědný pouze Valné hromadě.
 +
 +11.a) Revizní komise má nejméně tři členy, které volí a odvolává Valná hromada.
 +
 +11.b) Funkční období Revizní komise je tříleté.
 +
 +11.c) Revizní komise má působnost Kontrolní komise dle zákona. Zákon dále stanovuje
 +práva a povinnosti jejích členů.
 +
 +11.d) Revizní komise dále
 +
 +11.d.1) podává Valné hromadě jednou ročně zprávu o hospodaření,​
 +
 +11.d.2) šetří stížnosti členů na postup Předsedy spolku a Rady spolku; zprávu o
 +výsledku šetření předkládá Revizní komise Valné hromadě spolku,
 +
 +11.d.3) pro účely spolku závazně vykládá stanovy a vnitřní předpisy spolku; nález
 +Revizní komise dle tohoto ustanovení není rozhodčím nálezem rozhodčí komise
 +spolku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu
 +rozhodčích nálezů,
 +
 +11.d.4) posuzuje návrhy na změnu stanov; návrh na změnu stanov musí být předložen
 +Revizní komisi nejméně 14 dní před konáním Valné hromady, na jejímž
 +programu má tato změna stanov být projednána. Revizní komise vypracuje v
 +součinnosti s autorem původního návrhu návrh pozměněných stanov, který
 +předloží této Valné hromadě ke schválení;​ navrhovatel původního návrhu může
 +Valné hromadě předložit svůj původní návrh na změnu stanov.
 +
 +11.e) Revizní komise má přístup ke všem dokladům a dokumentům nutným k provádění její
 +činnosti.
 +
 +===== V. Zásady hospodaření =====
 +
 +1) Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdroji jsou zejména:
 +
 +1.a) členské příspěvky,​
 +
 +1.b) dary a jiná plnění fyzických a právnických osob,
 +
 +1.c) výnosy z majetku,
 +
 +1.d) příjmy z jiných finančních zdrojů (přednášky,​ semináře, publikační činnost).
 +
 +2) Tyto zdroje jsou využívány výhradně v souladu s předmětem činnosti spolku a k zajištění jeho
 +provozu)
 +
 +3) Cílem činnosti spolku není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím
 +období podle rozpočtu spolku.
 +
 +4) Rozpočet spolku vypracovává jednou ročně Rada sdružení a dává ho ke schválení Valné
 +hromadě. Rozpočet je vnitřním předpisem spolku.
 +
 +5) Účetní závěrka za minulý kalendářní rok musí být projednána Radou spolku nejpozději do
 +konce února následujícího roku.
 +
 +6) Za finanční hospodaření spolku zodpovídá Rada spolku, dispoziční právo k účtu má Předseda
 +spolku, který podle svého uvážení může toto dispoziční právo udělit i dalším členům Rady
 +spolku na dobu určitou, nejdéle však do konce jejich funkčního období.
 +
 +7) Ve věcech finančních zodpovídá Radě spolku za využívání bankovních účtů Předseda spolku, a
 +to vždy v příslušném funkčním období. Rada spolku zpravidla pověřuje svého člena (například
 +hospodáře),​ aby pomáhal Předsedovi s hospodářskou agendou a případně s řízením práce
 +kvalifikované externí síly, pověřené péčí o účetní doklady spolku.
 +
 +8) Kontrolu plnění rozpočtu provádí Revizní komise.
 +
 +===== VI. Zánik spolku =====
 +
 +1) Spolek zaniká rozhodnutím Valné hromady, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny
 +všech řádných členů.
 +
 +2) Valná hromada, která rozhodla o zániku spolku, rozhodne také o majetkovém vypořádání.
 +Případný kladný zůstatek majetku bude bezúplatně převeden na jinou právnickou osobu
 +neziskového charakteru, jejíž účel je sdružení blízký.
 +
 +===== VII. Závěrečná ustanovení =====
 +
 +1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí zákonem.
 +
 +===== VIII. Účinnost =====
 +
 +Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2015.
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki